Gesuchter Begriff generell hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
generell yleinen
generell (adj n) [involving every part or member, not specific or particular] yleinen (adj n) [involving every part or member, not specific or particular]
generell (adv) [without reference to specific details] yleisesti (adv) [without reference to specific details]
DE Phrasen mit generell FI Übersetzungen
Generell hat die Öffentlichkeit Zugang zu: Yleisöllä on yleensä oikeus tutustua:
Generell Yleistä
Generell Yleistä
Diese Meldung gilt generell Tämä viesti pätee yleisesti
Generell müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: Yleisesti ottaen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Generell keine Prüfung(en) erforderlich, Tutkimusta (tutkimuksia) ei tarvitse yleensä tehdä, jos:
Generell keine Prüfung(en) erforderlich, Tutkimusta (kokeita) ei tarvitse yleensä tehdä, jos
Lebensmittelhygiene (generell alle Sektoren und Waren) Elintarvikehygienia (yleisesti kaikki alat ja tuotteet)
Konformitätsbewertung (generell) Vaatimustenmukaisuuden arviointi (yleistä)
Verbraucher generell, Verbraucherverbände und spezielle Verbrauchergruppen, Kuluttajat yleensä, kuluttajajärjestöt ja erityiset kuluttajaryhmät
Generell möglich Yleensä mahdollista
Ausschluss von generell anwendbaren obligatorischen Maßnahmen Yleisesti sovellettavia pakollisia toimenpiteitä koskeva poikkeus
generell hinsichtlich der Durchschnittswerte von Standardbetriebsbedingungen. tavanomaisissa käyttöoloissa keskimääräisten arvojen osalta.
Generell können zwei Gruppen unterschieden werden. Ne jakaantuvat yleisesti ottaen kahteen ryhmään.
Die Überwachungs- und Kontrollsysteme wurden generell verbessert Valvontajärjestelmien yleinen parantuminen
Generell ist diese Vorgehensweise immer noch richtig. Periaatteessa tämä lähestymistapa on edelleen oikea.
Nein, nicht generell. Yleisesti ottaen ei.
- generell mehr und detailliertere SIA durchzuführen; – tekemään yleensä entistä yksityiskohtaisempia SIA-selvityksiä
Allgemeiner Rahmen und Haushaltsplan generell Yleinen kehys ja talousarvio kokonaisuutena
Allgemeiner Rahmen und Haushaltsplan generell Yleinen kehys ja talousarvio kokonaisuudessaan
Generell keine Prüfung(en) erforderlich, Tutkimusta (kokeita) ei tarvitse yleensä tehdä, jos:
Generell keine Prüfung(en) erforderlich, Tutkimusta (kokeita) ei tarvitse yleensä tehdä, jos
Wie soll dieses Frühwarnsystem generell aussehen? Mitkä ovat kyseisen järjestelmän pääperiaatteet?
Wie stellt sich die Situation generell dar? Mikä on tilanteen yleiskuva?
Wie stellt sich die Situation generell dar? Mikä on yleiskuva tilanteesta?
Sieht die Kommission generell Handlungsbedarf? Näkeekö komissio aiheessa ylipäätään käsittelyn tarvetta?
Generell hat die Öffentlichkeit Zugang zu Yleisöllä on yleensä oikeus tutustua
Förderung der Beschäftigung und generell avustamista työnhaussa ja yleisesti ottaen
in Gemeinschaftsgewässern generell yhteisön vesillä yleensä