Gesuchter Begriff erwägen hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
erwägen harkita
erwägen (adj v) [consider carefully] harkita (adj v) [consider carefully]
erwägen (adj v) [consider carefully] pohtia (adj v) [consider carefully]
erwägen (adj v) [consider carefully] puntaroida (adj v) [consider carefully] (v)
DE Phrasen mit erwägen FI Übersetzungen
Die Mitgliedstaaten sollten erwägen, nationale Beschäftigungsquotenziele vorzugeben. Jäsenvaltioiden olisi harkittava kansallisten työllisyysastetavoitteiden asettamista.
den Aufbau öffentlich-privater Partnerschaften erwägen; harkittava julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien kehittämistä;
Aus diesem Grund wird die Kommission sie erwägen. Näin ollen komissio analysoi kyseiset seikat.
Eine Aufstockung der Wachmannschaft erwägen. Harkitaan lisäresurssien käyttöä vartioinnin parantamiseksi.
Die Verwendung einer passiven Schutzausrüstung erwägen. Harkitaan passiivisten puolustautumisvälineiden käyttöä.
Die Mitgliedstaaten können insbesondere erwägen, Vereinbarungen mit Drittländern (bilaterale Abkommen, Absichtserklärungen usw.) zu schließen. Jäsenvaltiot voivat erityisesti harkita mahdollisuuksia tehdä sopimuksia (kahdenvälisiä sopimuksia, yhteisymmärryspöytäkirjoja jne.).
Auf Antrag der Färöer wird die Gemeinschaft erwägen, Yhteisö tarkastelee Färsaarten pyynnöstä:
d) erwägen sie folgende Maßnahmen: d) harkitsemalla seuraavia toimia:
b) erwägen, besondere mengenmäßige Beschränkungen zu erhöhen. b) harkita mahdollisuutta korottaa erityisiä määrällisiä rajoituksia.
[2] Ist im Rahmen der neuen Finanziellen Vorausschau zu erwägen. [2] Tarkastellaan uusien rahoitusnäkymien yhteydessä.
53. Die Kommission wird erwägen, mehr projektbezogene Evaluierungen vorzunehmen. 53. Komissio harkitsee lisäävänsä arvioitavien hankkeiden määrää.
Einige Länder erwägen derzeit die Einführung nationaler Rahmen mit allgemeinen Kriterien für eine Regularisierung. Tietyissä valtioissa harkitaan parhaillaan laillistamisen yleisiä vaatimuksia koskevien kansallisten lainsäädäntökehysten käyttöönottoa.
Die Regionalregierungen in Belgien erwägen die Einführung einer Kfz-Vignette. Belgian aluehallitukset harkitsevat tienkäyttömaksun käyttöönottoa.
Überdies erwägen 17 % der Befragten, künftig im Ausland zu arbeiten. Lisäksi 17 prosenttia suunnittelee työskentelevänsä ulkomailla tulevaisuudessa.
Andere EU-Staaten erwägen ähnliche Beschlüsse. Muut EU-maat harkitsevat vastaavia päätöksiä.
Abgeordnete erwägen CO2-Verringerungen um mehr als 20 % Mepit haluavat nyt keinottelun tiukempaan liekaan.
Eine weitere wichtige Möglichkeit zur Erweiterung des Spenderpools besteht darin, die Förderung uneigennütziger Lebendspenden zu erwägen. Toinen merkittävä keino luovuttajakannan laajentamiseksi on pohtia, miten voitaisiin lisätä eläviltä luovuttajilta pyyteettömästi saatavia elinluovutuksia.
Welche Schutzmassnahmen könnte die Kommission erwägen und dem Rat vorschlagen? Mitä suojatoimenpiteitä komissio voisi harkita ja ehdottaa neuvostolle?
Verschiedene Hersteller erwägen deshalb technische Lösungen dieses Problems. Useat valmistajat harkitsevat teknisiä ratkaisuja kyseiseen ongelmaan.
Betrifft: Telekomanbieter erwägen YouTube-Abgabe Aihe: Teleoperaattorien niin sanottu YouTube-maksu
Wird sie in diesem Zusammenhang auch erwägen, die entsprechenden Investitionsvorhersagen für dieses Jahrzehnt anzupassen? Harkitseeko se tässä yhteydessä myös tämän vuosikymmenen investointiennusteen uudelleenarvioimista?
Mehrere Mitgliedstaaten erwägen offenbar ein gleichlautendes Verbot. Useat jäsenvaltiot ovat ilmeisesti harkitsemassa vastaavanlaista kieltoa.
Aktion für Tadschikistan zu erwägen, sobald die Umstände dies zulassen. toimenpidettä Tadžikistanin hyväksi heti, kun olosuhteet sen sallisivat,
DE Synonyme für erwägen FI Übersetzungen
bedenken [nachdenken über] réfléchir
überlegen [nachdenken über] (sich gamberger
nachdenken [nachdenken über] chercher
überdenken [nachdenken über] reconsidérer
beachten [mit berücksichtigen] garder à l’esprit (v)
berücksichtigen [mit berücksichtigen] avoir égard
wahrnehmen [mit berücksichtigen] percevoir
verrechnen [mit berücksichtigen] (sich mal calculer
denken an [mit berücksichtigen] réfléchir à
einkalkulieren [mit berücksichtigen] calculer
rechnen mit [mit berücksichtigen] se fier à
hören auf [mit berücksichtigen] prêter attention à
im Auge behalten [mit berücksichtigen] suivre
besser [überlegen] meilleur
denken [überlegen] penser
vorhaben [überlegen] avoir l'intention de
feierlich [überlegen] solennelle (adj)
schätzen [überlegen] deviner
bewerten [überlegen] évaluer
souverän [überlegen] souverain {m}