DE Phrasen mit envelope FI Übersetzungen
Betriebsschwerpunktbereich (operational CG envelope). Massakeskiöalue.
„The [National Development Plan] is essentially a financial plan or framework setting out what the Government sees as the investment priorities for the next seven years, and how resources can be invested amongst different investment priorities. […] It is essentially a financial or budgetary plan and even if, as is the case, a project of national significance is mentioned in the [National Development Plan] such is for administrative purposes as indicative of the type of project that would be financed out of a particular financial ‚envelope‘. […] In my judgment the mere provision of the funding envisaged by the [National Development Plan] is indicative of how an activity could be financed. It in no way seeks to set a framework as to what decision or decisions should be made by the appropriate authority or authorities in relation to the actual proposal or project to be so funded.“ [Der Nationale Entwicklungsplan ist im Wesentlichen ein Finanzplan oder Rahmenwerk, in dem dargestellt wird, welche Investitionen die Regierung für die nächsten sieben Jahre als vorrangig ansieht und wie die Mittel auf die prioritären Vorhaben verteilt werden können. (…) Er ist im Wesentlichen ein Finanz- oder Haushaltsplan, und selbst wenn ein Projekt von nationaler Bedeutung im Plan genannt wird, geschieht das aus administrativen Gründen als Beispiel für die Art der Projekte, die aus einem bestimmten Budget finanziert werden können. (…) Nach meiner Erkenntnis ist die im Nationalen Entwicklungsplan vorgesehene Finanzierung ein Hinweis darauf, wie eine Tätigkeit finanziert werden könnte. Auf keinen Fall wird damit ein Rahmen für die Entscheidung oder die Entscheidungen vorgegeben, die von der entsprechenden Behörde oder den Behörden über den tatsächlichen Vorschlag oder das zu finanzierende Projekt zu treffen sind.] ”[Kansallinen kehittämissuunnitelma] on olennaisilta osiltaan rahoitussuunnitelma tai -kehys, jossa hallitus esittää ensisijaiset investointitavoitteensa seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi sekä kuvailee resurssien jakautumista eri tavoitteiden kesken. […] Kyseessä on ensisijaisesti rahoitus- tai budjettisuunnitelma, ja vaikka [kansallisessa kehittämissuunnitelmassa] mainittaisiin kansallisesti merkittävä hanke, hallinnon kannalta kyse on vain esimerkkihankkeesta, joka voitaisiin rahoittaa tietyistä määrärahoista. […] Katson, että [kansallisessa kehittämissuunnitelmassa] suunniteltu rahoitus osoittaa vain, miten tietty toiminta voitaisiin rahoittaa. Suunnitelman ei ole mitenkään tarkoitus rajoittaa sitä, millainen päätös tai millaiset päätökset asianomais(t)en viranomais(t)en olisi tehtävä näin rahoitettavasta käytännön ehdotuksesta tai hankkeesta.”
Durch die Schaffung der speziellen FEMIP-Fazilität (Special FEMIP Envelope, SFE) konnten die Sicherheitsanforderungen in bestimmten Fällen etwas gesenkt werden. Seit Ende 2005 wurde dieses Mandat lediglich zwei Mal in Anspruch genommen (zum Teil aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Mittelmeerländer die Anwendung der EIB-Rahmenabkommen auf den Privatsektor in Frage stellen); die Liste der vorgemerkten Projekte ist jedoch viel versprechend. FEMIP-erityisvaltuutuksen käyttöönotto alensi takausvaatimuksia jossain määrin joissakin tapauksissa. Vuoden 2005 lopussa FEMIP-erityisvaltuutusta oli käytetty vain kahdesti (osin siksi, että joissakin Välimeren maissa on alettu kyseenalaistaa EIP:n puitesopimusten soveltamista yksityisen sektorin toimiin), mutta valmisteilla olevien hankkeiden luettelo ennustaa jatkokehityksen olevan lupaava.
Eine stärkere Übernahme von Risiken durch die EIB ließe sich durch aktivere Nutzung der speziellen FEMIP-Fazilität (Special FEMIP Envelope, SFE) erreichen, die es ermöglicht, die strengen Sicherheitsanforderungen in bestimmten Fällen etwas abzuschwächen, sowohl bei direkten Darlehen an privaten Unternehmen als auch hinsichtlich der Bereitstellung von Sicherheiten, und das Angebot von Globaldarlehen an Finanzintermediäre zu erhöhen. Die Mittelmeerländer müssen in dieser Hinsicht gut mitarbeiten, damit die bilateralen Rahmenabkommen mit der EIB für Projekte des Privatsektors vollständig umgesetzt werden können. EIP:n riskinoton lisääminen voisi onnistua käyttämällä FEMIP-erityisvaltuutusta nykyistä aktiivisemmin lieventämään joissakin tapauksissa tiukkoja takausvaatimuksia sekä yksityisille yrityksille myönnettävien suorien lainojen että takuuvaatimusten osalta ja laajentamaan rahoituksen välittäjille edelleen lainattaviksi myönnettävien ns. globaalilainojen kirjoa. Tarvitaan yhteistyötä Välimeren maiden puolelta, jotta yksityisen sektorin hankkeita koskevat EIP:n kahdenväliset puitesopimukset voidaan panna kokonaisuudessaan täytäntöön.
Agreeing with the envisaged increase for this policy area as of 2007, it seems counterproductive to keep the 2006 envelope at the same level as in 2005 just the year before this envelope shall be increased by 100%. Toimintalohkon varojen lisääminen vuodesta 2007 lähtien sopii hyvin, mutta vaikuttaa ristiriitaiselta, että vuoden 2006 kehys pidetään vuoden 2005 tasolla, kun kehystä laajennetaan seuraavana vuonna 100 prosentilla.
1) Budget line 17.02.01 shall be set at EUR 21 million instead of the proposed EUR 19 080 000 to allow some frontloading in view of the much enlarged financial envelope as of 2007. 1) katsoo, että budjettikohtaan 17 02 01 on kohdennettava 21 miljoonaa euroa ehdotetun 19 080 000 euron sijasta, jotta aikaistaminen kävisi jossain määrin mahdolliseksi, kun otetaan huomioon rahoituskehyksen huomattava lisääminen vuonna 2007;
e. the advantages of delegating implementing tasks to an executive agency versus direct management by the Commission services: any comparison of a "Direct management by the Commission services"-scenario to an "executive agency"-scenario shall be based on the resources used to implement the existing programme(s) and its (their) current form in order to have a sound and factual basis for comparison; for new and expanding programmes the evolution of the related financial envelope to be managed by the agency will also be taken into consideration; e. edut täytäntöönpanotehtävien toimeenpanovirastolle siirtämisestä verrattuna komission yksiköiden suoraan hallinnointiin: kaikkien vertauksien on perustuttava nykyisessä (nykyisissä) muodossaan (muodoissaan) parhaillaan toteutettavan (toteutettavien) ohjelman (ohjelmien) täytäntöönpanossa käytettyihin voimavaroihin, jotta vertailulle taataan virheetön ja tosiasioihin perustuva pohja; uusien ja laajentavien ohjelmien osalta asiaankuuluvat määrärahat, joita virasto hallinnoi, ja niiden kehittyminen otetaan myös huomioon;
g. a clear breakdown of all actors involved in the implementation programme including the remaining share of the operational programme envelope for the implementation of which they are responsible (Commission, executive agencies, remaining Technical Assistance Offices, Member States, national agencies, etc.) g. kaikkien täytäntöönpano-ohjelmaan liittyvien toimijoiden selvä erittely mukaan lukien toimintaohjelman määrärahojen jäljellä oleva osuus, jonka täytäntöönpanosta kyseiset toimijat (komissio, täytäntöönpanovirastot, jäljellä olevat teknisen avun toimistot, jäsenvaltiot, kansalliset virastot, jne.) ovat vastuussa.