Gesuchter Begriff Entschiedenheit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Entschiedenheit (n) [state or quality of being decisive] {f} päättäväisyys (n) [state or quality of being decisive]
DE Phrasen mit entschiedenheit FI Übersetzungen
Die Kommission bestärkt INAVIC darin, die Neuzertifizierung der angolanischen Luftfahrtunternehmen mit Entschiedenheit und unter Beachtung dabei möglicherweise auftretender Sicherheitsbedenken fortzusetzen. Komissio rohkaisee INAVICia jatkamaan Angolan lentoliikenteen harjoittajien uudelleensertifiointia määrätietoisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon tässä yhteydessä mahdollisesti todettavat turvallisuusongelmat.
3.1 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss erkennt an, dass es in Anbetracht der jüngsten Skandale inner- und außerhalb Europas notwendig ist, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Jahresabschlüsse zu verbessern. Er unterstützt daher diese Initiative mit Entschiedenheit. 3.1 ETSK kiinnittää huomiota tarpeeseen vahvistaa yleistä luottamusta eurooppalaisten yritysten tilinpäätöksiin, kun otetaan huomioon Euroopassa ja muualla viime aikoina paljastuneet skandaalit. Sen vuoksi komitea tukee varauksetta komission aloitetta.
Es ist ebenfalls mit Entschiedenheit daran zu erinnern, dass das künftige Verfahren zur Lösung dieses Problems auf keinen Fall in eine Art „Zensur“ ausarten darf. Sen on myös voimakkaasti muistutettava siitä, että toteutettava menettelytapa tämän ongelman ratkaisemiseksi ei saa missään tapauksessa muistuttaa minkäänlaista "sensuurin" muotoa.
Das Parlament hatte einige Bedenken wegen des Textes, unterstützte den Entwurf des Verfassungsvertrags jedoch am 12. Januar 2005 mit Entschiedenheit (500 Abgeordnete stimmten mit Ja). Parlamentilla oli joitakin varauksia sopimuksen suhteen, mutta se tuki päättäväisesti perustuslakisopimusluonnosta 12. tammikuuta 2005 pidetyssä äänestyksessä (500 parlamentin jäsentä äänesti sopimuksen puolesta).
Auch der Leugnung des Holocausts, wie durch „den Staatspräsidenten einer großen Kulturnation“ müsse mit Entschiedenheit begegnet werden. Hän vahvisti tukensa EU:n perustuslaille ja kertoi odottavansa "Euroopan julistusta" Rooman sopimuksen ja EU:n 50-vuotisen historian juhlistamiseksi.
Im Jahr 2009 müsse man sich überlegen ob man die gleiche Politik fortführen wolle, oder "ob wir mit Energie und Entschiedenheit unsere Vorgehensweisen anpassen. Seuraamukset voivat olla esimerkiksi sakkoja tai poissulkeminen julkishallinnon tarjouskilpailuista ja valtiontuista.
Im Jahr 2009 müsse man sich überlegen ob man die gleiche Politik fortführen wolle, oder "ob wir mit Energie und Entschiedenheit unsere Vorgehensweisen anpassen. Myös israelilaisten ja palestiinalaisten rauhanneuvottelut sekä Palestiinan kansallinen sovinnontekoprosessi tulisi käynnistää tosissaan.
„Der Staat muss mit großer Entschiedenheit auf die Finanzmärkte zurückkehren. Elävät luovuttajat ja taistelu elinkauppaa vastaan
Der Berichterstatter erwartet, dass die Kommission sich mit Entschiedenheit für die Übernahme dieser Änderungsanträge durch den Rat einsetzt. Esittelijä odottaa, että komissio pyrkii päättäväisesti näiden tarkistusten hyväksymiseen neuvostossa.
Nach Auffassung des Berichterstatters ist es überaus wichtig, in der Frage der Überfluggebühr zu einer Lösung zu kommen, und dies dürfte möglich sein, sofern die Kommission in dieser Handelsfrage mit Entschiedenheit auftritt und hierbei von den Mitgliedstaaten unterstützt wird. Esittelijä katsoo, että on äärimmäisen tärkeää, että ylilentomaksuja koskeva ongelma saadaan ratkaisua, ja uskoo tämän olevan mahdollista, mikäli komissio suhtautuu päättäväisesti tähän kaupan alan kysymykseen ja saa tukea jäsenvaltioilta.
58. ersucht die Kommission, mit größter Entschiedenheit alle Vorschläge zurückzuweisen, die im Rahmen der WTO-Verhandlungen über Handel und Umwelt darauf gerichtet sind, Bioethanol in eine Liste von „Umweltgütern“ aufzunehmen, die Gegenstand einer Zollbefreiung oder einer Zollsenkung sein können; 58. kehottaa komissiota hylkäämään WTO:n kauppa- ja ympäristöneuvotteluissa päättäväisesti kaikki ehdotukset bioetanolin sisällyttämisestä ympäristöhyödykkeisiin, joita koskevat tullimaksut voitaisiin poistaa tai niitä voitaisiin alentaa;
Die Entschiedenheit Chinas, dieses Problem mit einer „gezielten Schlacht“ gegen schlechte Produktqualität und Überwachung zu lösen, wird zur Kenntnis genommen und begrüßt. Kiinan päätöstä puuttua ongelmaan tuotteiden huonoa laatua koskevan ”erityistorjunnan” ja valvonnan avulla on pantu tyytyväisenä merkille.
verurteilt in aller Entschiedenheit die kriminellen Handlungen all derjenigen, die aus dem Menschenhandel Profit ziehen; tuomitsee tiukasti kaikkien ihmiskaupasta hyötyvien henkilöiden rikollisen toiminnan;
verurteilt erneut mit Entschiedenheit die Äußerungen des Präsidenten der Islamischen Republik Iran und fordert ihn wiederum auf, seine kriegslüsternen Erklärungen in vollem Umfang zurückzunehmen; toistaa tuomitsevansa jyrkästi Iranin islamilaisen tasavallan presidentin lausunnot ja kehottaa tätä toistamiseen perumaan sotaisat lausuntonsa;
Freilich hätte man ohne die Amerikaner und ohne eine gewisse Entschiedenheit die Entwaffnung nicht erreicht. Laajentuminen on hankala asia myös Berthun mielestä, sillä kaikki osapuolet näyttävät vain vaativan joustoa.
Wird er die Achtung der Menschenrechte in aller Entschiedenheit in den Mittelpunkt der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik China stellen? Aikooko neuvosto varmistaa, että ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tehdään keskeinen asia EU:n suhteissa Kiinan kansantasavallan kanssa?
Die Eltern sind alarmiert, und die Behörden reagieren nicht immer mit der gebotenen Schnelligkeit und Entschiedenheit, indem sie beispielsweise verhindern, dass die betreffenden Lehrer die Schule betreten, bis die Staatsanwaltschaft die Untersuchungen abgeschlossen hat. Vanhemmat ovat huolissaan, eivätkä viranomaiset reagoi aina riittävän nopeasti ja tiukasti estämällä esimerkiksi sitä, että opettajat käyvät koulun tiloissa vasta sen jälkeen, kun viranomainen on päättänyt tutkimuksensa.
Wird die Europäische Kommission mit der in diesem Fall erforderlichen Dringlichkeit und Entschiedenheit vorgehen, damit das genannte Gesetz die Erhaltung der durch EU-Recht geschützten Naturschutzgebiete in der autonomen Gemeinschaft Madrid nicht gefährdet? Aikooko komissio toimia tapauksen edellyttämällä ripeydellä ja voimakkuudella, jotta kyseinen säädös ei vaarantaisi EU:n lainsäädännön suojelemien luonnonalueiden asianmukaista suojelua Madridin yhteisössä?
Die Fragesteller verwahren sich mit aller Entschiedenheit gegen diese Maßnahme der WHO. Me tämän kysymykset esittäjät haluamme ilmaista vastustavamme voimakkaasti WHO:n toimia.
verurteilt erneut mit Entschiedenheit die Anwendung der Todesstrafe, die es derzeit noch in 87 Ländern gibt, vor allem die Hinrichtung von Jugendlichen und Geiseskranken; tuomitsee jälleen kerran päättäväisesti kuolemanrangaistuksen, joka on käytössä tällä hetkellä 87 maassa, etenkin kun on kyse nuorten tai henkisesti vajaakykyisten teloittamisesta;
verurteilt erneut mit Entschiedenheit die Anwendung der Todesstrafe, die es derzeit noch in 87 Ländern gibt, vor allem die Hinrichtung von Jugendlichen und Geiseskranken; tuomitsee jälleen kerran päättäväisesti kuolemanrangaistuksen, joka on käytössä tällä hetkellä 87 maassa, etenkin kun on kyse alaikäisten tai älyllisesti kehitysvammaisten teloittamisesta;
fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, rassistisch motivierte Taten, rassistische Belästigung und rassistische Angriffe mit aller Entschiedenheit strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen; kehottaa jäsenvaltioita nostamaan syytteitä rasistisista rikoksista, rasistisesta ahdistelusta ja rasistisista väkivallanteoista ja tuomitsemaan niistä ankarasti;
verurteilt mit Entschiedenheit den Staatsstreich und alle Versuche, die Macht durch undemokratische Maßnahmen zu erringen; tuomitsee jyrkästi tämän vallankaappauksen sekä kaikki pyrkimykset kaapata valta epädemokraattisin keinoin;
verweist auf seine Forderung nach einer Initiative zur Vereinheitlichung der Vertretung des Euroraums innerhalb der internationalen Finanzinstitutionen, um seine Interessen mit einer Entschiedenheit zu vertreten, die seinem wirtschaftlichen Gewicht entspricht; toistaa pyyntönsä perustaa liike euroalueen edustuksen yhtenäistämiseksi kansainvälisissä rahoituslaitoksissa euroalueen etujen puolustamiseksi painokkuudella, joka on suhteessa alueen taloudelliseen painoon;
12. unterstreicht in aller Entschiedenheit den Ernst und die Dringlichkeit des vorstehend geschilderten Sachverhalts; 12. korostaa mahdollisimman voimakkaasti edellä mainittujen tavoitteiden vakavuutta ja kiireellisyyttä;
unterstreicht in aller Entschiedenheit den Ernst und die Dringlichkeit des vorstehend geschilderten Sachverhalts; korostaa mahdollisimman voimakkaasti edellä mainittujen tavoitteiden vakavuutta ja kiireellisyyttä;
Wird sie die Achtung der Menschenrechte in aller Entschiedenheit in den Mittelpunkt der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik China stellen? Aikooko komissio varmistaa, että ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tehdään keskeinen asia EU:n suhteissa Kiinan kansantasavallan kanssa?
DE Synonyme für entschiedenheit FI Übersetzungen
Konsequenz [Charaktereigenschaft] f conséquence {f}
Festigkeit [Charaktereigenschaft] f fermeté {f}
Stetigkeit [Charaktereigenschaft] f continuité {f}
Beständigkeit [Charaktereigenschaft] f enchaînement {m}
Geduld [Charaktereigenschaft] f patience {f}
Entschlossenheit [Charaktereigenschaft] f détermination {f}
Beharrlichkeit [Charaktereigenschaft] f ténacité {f}
Standhaftigkeit [Charaktereigenschaft] f Constance
Geradlinigkeit [Charaktereigenschaft] disposition rectiligne
Hartnäckigkeit [Charaktereigenschaft] f insolubilité {f}
Durchhaltevermögen [Charaktereigenschaft] n Résistance (composant)
Borniertheit [Charaktereigenschaft] f entêtement {m}
Sturheit [Charaktereigenschaft] f entêtement {m}
Stehvermögen [Charaktereigenschaft] Énergie
Energie [Entschlossenheit] f énergie {f}
Kraft [Entschlossenheit] f force {f}
Initiative [Entschlossenheit] f initiative {f}
Nachdruck [Entschlossenheit] m reproduction {f}
Dynamik [Entschlossenheit] f dynamique {f}
Wille [Entschlossenheit] m volition {f}