Gesuchter Begriff diktieren hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
diktieren sanella
diktieren (n v) [to order, command, control] sanella (n v) [to order, command, control]
diktieren (n v) [to speak in order for someone to write down the words] sanella (n v) [to speak in order for someone to write down the words]
DE Phrasen mit diktieren FI Übersetzungen
Die chinesische Regierung behauptete, die Banken müssten sich nicht nach den Leitlinien für die Industrie richten, die Regierung würde den Banken keine einzelnen Geschäftsentscheidungen diktieren und der Bankensektor werde nicht vom Staat dominiert. Kiinan viranomaiset väittivät, että pankeilta ei edellytetä teollisuuden suuntaviivojen noudattamista, että viranomaiset eivät sanele pankkien yksittäisiä liiketoimintapäätöksiä ja että valtiolla ei ole hallitsevaa asemaa pankkialalla.
(144) Einige Verwender wandten ein, etwaige Kostensteigerungen infolge der Einführung von Antidumpingmaßnahmen könnten nicht an die Kunden weitergegeben werden, bei denen es sich in erster Linie um große Einzelhandelsgeschäfte handele, die aufgrund ihrer starken Marktposition die Preise diktieren könnten. (144) Eräät käyttäjät ovat väittäneet, että polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotosta johtuvaa kustannusten kohoamista ei olisi mahdollista siirtää asiakkaiden kannettaviksi, koska ne ovat pääasiassa suuria vähittäiskauppoja, jotka sanelevat hinnat suuren ostovoimansa vuoksi.
Dies muss geschehen durch Dialog und Kapazitätsaufbau, nicht durch Predigen, Vorschreiben oder Diktieren. Tämä voidaan saavuttaa vuoropuhelun ja valmiuksien kehittämisen kautta – ei saarnaamalla, määräilemällä tai sanelemalla.
Diese Ketten missbrauchten ihre Marktmacht dazu, „die an Zulieferer bezahlten Preise auf unhaltbare Niveaus zu drücken und ihnen unfaire Bedingungen zu diktieren“. "Kuluttajille menetykset saattavat näkyä tuotevalikoiman ja kulttuuriperinnön köyhtymisenä sekä vähittäiskauppojen harvenemisena", parlamentti varoittaa.
Erkenntnisse aus der gesamten EU deuten darauf hin, dass große Supermärkte ihre Kaufkraft dazu missbrauchen, die an Zulieferer bezahlten Preise auf unhaltbare Niveaus zu drücken und ihnen unfaire Bedingungen zu diktieren. Parlamentti kehottaa komissiota esittämään asianmukaisia toimia, myös lainsäädäntöä, kuluttajien, työntekijöiden ja tuottajien suojelemiseksi mahdolliselta hallitsevan aseman väärinkäytöltä.
Während Verbraucher mit günstigen Angeboten gelockt werden, können die Ketten den Herstellern zunehmend Abnahmebedingungen und Preise diktieren. Marketit helpottavat kaupassakäyntiä ja ainakin väittävät tarjoavansa tarkan euron kuluttajalle parhaat hinnat.
"Die neuen Regeln sollen verhindern, dass Flughäfen ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen und den Fluggesellschaften überzogene Gebühren diktieren". Uusilla säännöillä pyritään turvaamaan hinnoittelun avoimuus, reilu kilpailu EU:n lentokenttien välillä ja lentoyhtiöiden tasa-arvoinen kohtelu.
Sie können den Produzenten die Preise oftmals diktieren und entscheiden mehr oder weniger welche Waren die Endverbraucher überhaupt zu Gesicht bekommen. Euroopan suurista vähittäismyyjistä on tullut yhä enemmän maanviljelijöiden ja muiden tuottajien "portinvartijoita" kuluttajan suuntaan.
Es liegen auch Anzeichen dafür vor, dass große Supermärkte ihre Kaufkraft missbrauchen, um die Preise, die den innerhalb und außerhalb der EU ansässigen Lieferanten gezahlt werden, auf ein untragbar niedriges Niveau zu drücken und ihnen unfaire Bedingungen zu diktieren. Tiedot viittaavat siihen, että suuret supermarketit väärinkäyttävät ostovoimaansa ja painavat (sekä EU:ssa että muualla sijaitseville) tavarantoimittajille maksettavat hinnat kestämättömän alhaiselle tasolle ja pakottavat ne näin toimimaan epäoikeudenmukaisissa olosuhteissa.
Europa kann es sich nicht mehr länger leisten, seine weiblichen Humanressourcen zu vernachlässigen, indem Frauen als Reserve behandelt werden, um die Erwerbsbevölkerung nur dann zu verstärken, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen die Nachfrage diktieren. Eurooppa ei voi enää jättää huomiotta naisissa olevia inhimillisiä voimavaroja kohtelemalla heitä reservinä, josta otetaan lisää työvoimaa vain taloudellisen tilanteen sitä vaatiessa.
in der Erwägung, daß die Umstrukturierung der Industrie nichts Neues ist, daß sich aber ihr Umfang und ihre Rahmenbedingungen erheblich gewandelt haben, da die globalen Finanzmärkte in zunehmendem Maße ihre Regeln diktieren, katsoo, että yritysten toiminnan uudelleen järjestäminen ei ole uutta, mutta uudistamisen laajuus ja asiayhteydet ovat muuttuneet huomattavasti, koska kansainväliset rahoitusmarkkinat määräävät yhä enemmän uudistamista,
in der Erwägung, daß die industrielle Umstrukturierung nichts Neues darstellt, daß sich aber ihr Ausmaß und ihr Hintergrund tiefgreifend verändert haben, wobei die weltweiten Finanzmärkte zunehmend ihre Logik diktieren, katsoo, että teollisuuden uudelleenjärjestely ei ole uusi ilmiö, mutta sen laajuus ja yhteys ovat muuttuneet täysin sen myötä, että maailmanlaajuiset rahoitusmarkkinat sanelevat yhä enemmän niiden näkökulmat,
mit der Feststellung, dass die großen auf den Export spezialisierten Konzerne heute die Kontrolle über die landwirtschaftlichen Produktionsketten haben, indem sie den kleinen Kakao-, Kaffee- und Baumwollerzeugern ihre Preise diktieren und somit die Behörden schwächen, ottaa huomioon, että suuret monikansalliset vientiin erikoistuneet yhtiöt hallitsevat nykyisin maatalousalaa ja sanelevat hinnat kaakaon, kahvin ja puuvillan pientuottajille ja näin ollen heikentävät julkisen vallan asemaa,
Das Europäische Parlament hat dazu eine klare Meinung vertreten, die sein Präsident, Pat Cox, wie folgt formuliert hat: Wir können den USA nicht erlauben, die Gesetze in Europa zu diktieren . Euroopan parlamentti on ilmaissut selvästi, muun muassa puhemiehensä Pat Coxin kautta, että Yhdysvaltojen ei voida antaa sanella lakeja Euroopassa.
Wie lange wird es dauern, bis die USA aufhören, der EU zu diktieren, wer ihre Satelliten befördern darf, und zwar aufgrund „sensibler Technologie“, die von US-Firmen erworben wurde? Milloin Yhdysvallat lakkaa vihdoin sanelemasta EU:lle, kuka voi laukaista sen satelliitteja yhdysvaltalaisilta yrityksiltä ostetun ”arkaluonteisen teknologian” vuoksi?
Deshalb ist er ein schwacher Partner für die Einzelhandelsketten und den verarbeitenden Sektor, die die Bedingungen diktieren. Se on myös heikossa asemassa vähittäiskauppaan ja jalostusteollisuuteen nähden, jotka sanelevat ehdot.
Darf dieses große und an Energiequellen reiche Land die Bedingungen diktieren und Mitgliedstaaten der EU diskriminieren? Voiko tämä suuri ja runsaat energiavarat omaava valtio sanella ehdot ja harjoittaa syrjintää EU:n jäsenvaltioita kohtaan?
Wird die Kommission in nächster Zeit legislative Maßnahmen vorschlagen, die finanzielle Sanktionen gegen große Ankaufstellen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ermöglichen, die den Landwirten Preise diktieren, die weit unter den Erzeugerkosten für die betreffenden Produkte liegen? Aikooko komissio lähiaikoina ehdottaa lainsäädännöllisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat taloudellisten seuraamusten määräämisen maataloustuotteita ostaville suurille toimijoille, jotka pakottavat viljelijät hyväksymään näiden tuotteiden tuotantokustannuksia alempia ostohintoja?
Die gesammelten Daten zeigen, dass die großen Supermärkte ihre Kaufkraft missbrauchen, um die Preise bei den Erzeugern auf ein unerträgliches Maß zu drücken und ihnen ungerechte Bedingungen zu diktieren. Kerätyt tiedot osoittavat, että suuret valintamyymälät käyttävät ostovoimaansa väärin ja painostavat tuottajahintoja alas sellaiselle tasolle, että ne ovat kestämättömiä ja pakottavat tuottajat epäoikeudenmukaisiin olosuhteisiin.
Seit Jahren sichert sich Peking Rechte auf Vorkommen in Zentralasien und Afrika (beispielsweise für Kredite „zum Nulltarif“), um ein Quasi-Monopol zu erzielen und eben seit 2005 die Preise zu diktieren. Vuosien ajan Pekingissä on varmistettu oikeudet Keski-Aasian ja Afrikan esiintymiin (esimerkiksi ”tullittomiin” luottoihin) osittaisen monopolin saamiseksi ja hintojen sanelemiseksi juuri vuodesta 2005 lähtien.
Erachtet es die Kommission als lautere Geschäftspraxis, dass ein Fernsehanbieter lokalen Antennengemeinschaften diktieren kann, das Signal für bestimmte Fernsehkanäle während eines bestimmten Zeitraums zu sperren? Katsooko komissio, että on kohtuullisen liiketoimintakäytännön mukaista, että televisiopalvelujen tarjoaja voi määrätä paikallisia antenniyhdistyksiä sulkemaan tiettyjen televisiokanavien signaalit tietyksi ajaksi?
Ist es nach Meinung der Kommission zulässig, dass Reedereien Reiseagenturen eine solche Einschränkung diktieren? 2. Onko komission mielestä hyväksyttävää, että laivayhtiöt määräävät matkatoimistoille tällaisen rajoituksen? 2.
Glaubt die Kommission, obwohl sie den Mitgliedstaaten nicht diktieren kann, welches Arrangement politischer Maßnahmen diese zur Erhöhung ihrer öffentlichen Einnahmen und zur Verringerung ihres Defizits umsetzen sollen, dass sich die Steuerpolitik Griechenlands in die richtige Richtung bewegt? Vaikka komissio ei voikaan sanella eri politiikan alojen yhdistelmää, jota jäsenvaltioiden pitäisi soveltaa kasvattaakseen tulojaan ja pienentääkseen alijäämäänsä, katsooko se, että Kreikan veropolitiikka on menossa oikeaan suuntaan?
Ganz offensichtlich ermöglicht die Geduld der EU hinsichtlich der Tatsache, dass die Türkei die Bedingungen des Protokolls über die Erweiterung der Zollunion nicht erfüllt hat, es dem türkischen Außenminister, der EU Bedingungen und Vorgaben für ihre Arbeitsweise zu diktieren. EU ei ole välittänyt siitä, että Turkki ei ole täyttänyt tulliunionin laajentamista koskevan pöytäkirjan ehtoja, mikä on selvästi rohkaissut Turkin ulkoasiainministeriä asettamaan ehtoja EU:n toiminnalle.
ob sie der Auffassung ist, dass die Politik die Dinge in Ordnung bringen, die Entscheidungen lenken und die Bedingungen und Regeln diktieren müsste, ohne sich der Illusion hinzugeben, dass die Märkte Wunder vollbringen könnten; 2. Katsooko komissio, että asiat olisi selvitettävä poliittisin keinoin, joilla tehtäisiin päätöksiä ja saneltaisiin ehdot ja säännöt ilman, että kuvitellaan markkinoiden voivan tehdä ihmeitä? 2.
ob sie es für angebracht hält, den Ratingagenturen jegliche Autorität abzusprechen, weil es nicht mehr hinnehmbar ist, dass ihre Bewertungen die Gesetze für Investitionen diktieren; 4. Pitääkö komissio aiheellisena ottaa kaikenlainen vaikutusvalta pois luottoluokitusyhtiöiltä, jolloin ei enää tarvitsisi sietää sitä, että niiden antamat arviot sanelevat investointeja koskevat lait? 4.
Ist der Kommission ferner bekannt, dass diese Vereinbarung den Unternehmen die Möglichkeit gibt, den Markt zu monopolisieren, die Vertriebspreise sowie Zusammensetzung und Inhalt der Zeitungen und Zeitschriften zu diktieren, ja sogar den Vertriebsmark für Zeitungen und Zeitschriften in der Tschechischen Republik zu 100% zu übernehmen und damit den Medienpluralismus und die Medienvielfalt zu untergraben? Onko komissio tietoinen, että tämän sopimuksen myötä edellä mainitut yritykset pystyvät monopolisoimaan markkinat, sanelemaan hintapolitiikan, päättämään sanomalehtien ja aikakauslehtien sisällön ja saavuttamaan itse asiassa 100 prosentin markkinaosuuden sanoma- ja aikakauslehtimarkkinoista Tšekin tasavallassa ja että näin ollen ne heikentävät median monipuolisuutta ja monimuotoisuutta?