Gesuchter Begriff Demographie hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Demographie {f} väestötiede
DE Phrasen mit demographie FI Übersetzungen
Es können Maßnahmen u. a. in den folgenden Bereichen ergriffen werden: Landwirtschaft, einschließlich Bodenreform und Bodenpolitik, nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Zugang zu diesen, Ernährungssicherheit im Zusammenhang mit der Entwicklung des ländlichen Raums und der lokalen Entwicklung, einschließlich Infrastruktur, Ernährung, Demographie und Arbeit, Migration, Gesundheit und Bildung. Tukitoimiin voivat kuulua maatalous, mukaan lukien maauudistus ja maapolitiikka, luonnonvarojen kestävä hoito ja saatavuus, maaseudun kehittämiseen tai paikalliskehitykseen liittyvä ruokaturva, infrastruktuurit mukaan lukien, ravinto, väestörakenne ja työvoima, muuttoliike, terveys ja koulutus.
Demographie — Bevölkerung, Lebendgeburten, Sterbefälle Väestönkehitys – väestö, elävänä syntyneet, kuolleet
iv) eine Liste der zu erstellenden Statistiken über die Demographie der Unternehmen; iv) yritysdemografiasta laadittavien tilastojen luettelo,
i) die Aktualisierung der Listen der Merkmale von Statistiken über die Demographie der Unternehmen und von Vorergebnissen, soweit solche Aktualisierungen gemäß einer quantitativen Überprüfung nicht eine Erhöhung der Anzahl der Erhebungseinheiten oder des den Einheiten entstehenden Aufwands beinhalten, die gemessen an den erwarteten Ergebnissen unverhältnismäßig hoch wäre (Artikel 4 und 9); i) ominaisuustietojen luetteloiden päivitys, yritysdemografiatilastot ja ennakkotulokset, jos tämä päivitys ei määrällisesti arvioiden edellytä tutkittavien yksiköiden määrän eikä näille yksiköille aiheutuvan rasitteen suhteetonta lisäämistä odotettuihin tuloksiin nähden (4 ja 9 artikla),
Demographie und Zugang zum Berufsleben Demografia ja pääsy työelämään
a) bisher keine Angaben über Verteilung, Größe, Demographie, Ertragspotential und Bestandsbeschreibung aus umfassenden Forschungsarbeiten, Erhebungen oder aus der Versuchsfischerei vorliegen oder a) perusteellisista tutkimuksista tai koekalastuksesta saatuja kalakannan levinneisyyttä, määrää, ikäjakaumaa, mahdollista tuottoa ja sen ominaislaatua koskevia tietoja, tai
a) um eine Schätzung der Verteilung, Größe und Demographie der Zielart zu ermöglichen, die eine Abschätzung des Ertragspotentials der betreffenden Fischerei zuläßt, a) saalislajien levinneisyys, määrä ja ikäjakauma voidaan arvioida, mikä mahdollistaa kyseisenlaisen kalastuksen mahdollisen tuoton arvioimisen,
Die Abänderung 45 sieht eine begründbare Erweiterung des Datenthemas „Verteilung der Bevölkerung – Demographie“ vor. Die Abänderung 47 fügt ferner das neue Datenthema „Gebiete, die anthropogenem Druck ausgesetzt sind,“ hinzu, das vorbehaltlich einer weiteren konzeptuellen Klärung akzeptiert werden könnte. Im gemeinsamen Standpunkt findet sich keine dieser Abänderungen wieder. Tarkistuksella 45 laajennetaan perustellusti paikkatietoryhmää ”väestöjakauma – demografia”. Tarkistuksella 47 lisätään uusi paikkatietoryhmä ”ihmisen toiminnan aiheuttamasta kuormituksesta kärsivät alueet”. Tämä voidaan hyväksyä, mikäli käsitettä selvennetään. Kumpaakaan tarkistusta ei ole otettu huomioon yhteisessä kannassa.
Vor der internationalen Konferenz von Kairo und der Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking wurden diese Themen ausschließlich im Zusammenhang mit Bevölkerungswachstum und Demographie behandelt. Ennen kansainvälistä väestö- ja kehityskonferenssia ja neljättä naisten maailmankonferenssia näitä asioita käsiteltiin yksinomaan väestön lisääntymisen ja väestöpolitiikkojen kannalta.
Demographie, internationale Beziehungen, Planung und Berichterstattung, Leiter des Kabinetts des Präsidenten, Koordinierung der Datenerhebung, Systementwicklung, Herausgeber von Berichten. Demografia, kansainväliset suhteet, suunnittelu ja raportointi, pääjohtajan kabinettipäällikkö, tietojen keruun koordinointi, järjestelmien kehittäminen, julkaisujen toimittaminen.
Betrifft: Demographie und Erziehungsgehalt Aihe: Demografia ja kasvattajan palkka
Hat sich die Kommission bei ihren jüngsten Studien zum Thema Demographie auch mit der Auswirkung des so genannten Erziehungsgehaltes auf die Bevölkerungsentwicklung in Norwegen befasst, und beabsichtigt sie, ähnliche Modelle in Nicht-Mitgliedstaaten wie Norwegen und Mitgliedstaaten wie Frankreich miteinander zu vergleichen? Onko komissio uusimmissa demografiaa koskevissa tutkimuksissaan pohtinut ns. kasvattajan palkan vaikutusta Norjan väestönkehitykseen, ja aikooko se verrata keskenään Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden kuten Norjan ja jäsenvaltioiden kuten Ranskan vastaavanlaisia malleja?
Betrifft: Demographie und Entwicklungspolitik in Afrika Aihe: Väestönkehitys ja kehityspolitiikka Afrikassa
Anfrage 47 (Bernd Posselt): Demographie und Erziehungsgehalt Kysymys 47 (Bernd Posselt): Demografia ja kasvattajan palkka
Anfrage 24 (Fiorello Provera): Demographie und Entwicklungspolitik in Afrika Kysymys 24 (Fiorello Provera): Väestönkehitys ja kehityspolitiikka Afrikassa
Demographie und Armut sind nach wie vor entscheidende Faktoren. Väestönkasvu ja köyhyys ovat edelleen keskeisiä syitä.
Die Entwicklung der europäischen Gesellschaften wird im Wesentlichen durch die beiden Schlüsselfaktoren Globalisierung und Demographie geprägt. Kaksi tärkeintä eurooppalaisten yhteiskuntien kehitykseen vaikuttavaa tekijää ovat globalisaatio ja väestönkehitys.
B. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik als Pendant zum Binnenmarkt und im Dienste der Entwicklung eines innovativen, solidarischen und vor den Herausforderungen der Globalisierung, Demographie, und Ressourcenschonung Schutz bietenden Europas stehen sollte, und dass die endogenen Potenziale aller Regionen genutzt werden müssen, um Wachstum sowie regionale und soziale Kohäsion zu befördern, B. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka on tarkoitettu yhtenäismarkkinoiden vastapainoksi ja solidaarisuuteen perustuvan innovoivan ja suojelevan Euroopan kehittämiseksi globalisaatioon, väestörakenteen muutokseen ja luonnonvarojen säästämiseen liittyvien haasteiden edessä ja että kaikkien alueiden omat voimavarat on hyödynnettävä kasvun sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi,
Stattdessen muss der Fokus stärker auf den regionalen Beitrag für gesamteuropäische Anliegen (Umweltschutz, Klimawandel, Energie, Verkehrsinfrastruktur u.a.), Wachstums- und Innovationsimpulse (KMU in internationale Netzwerke u.a.), soziale Modellprojekte (integrierte Entwicklungsplanung, Gesundheit, Demographie u.a.) und unter all diesen Überschriften besonders auch auf den Ausgleichsgedanken für benachteiligte Regionen gerichtet werden. Sen sijasta on keskityttävä voimakkaammin alueelliseen panokseen yleiseurooppalaisissa asioissa (ympäristönsuojelu, ilmastonmuutos, energia, liikenneinfrastruktuurit ym.), kasvu- ja innovaatioimpulsseihin (pk-yritykset kansainvälisissä verkostoissa ym.), sosiaalisiin mallihankkeisiin (integroitu kehityksen suunnittelu, terveys, demografia ym.), ja kaikkien näiden alojen puitteissa erityisesti myös epäedullisessa asemassa olevien alueiden yhdenvertaisuuteen .
Der Begriff Bevölkerung wurde inhaltlich ausgeweitet und deckt nunmehr nicht nur die Demographie, sondern auch die reproduktive und sexuelle Gesundheit und die damit verbundenen Rechte ab. Väestökysymys ei tässä yhteydessä kata vain väestöä määrällisesti, vaan siihen kuuluu myös lisääntymis- ja seksuaaliterveys sekä lisääntymisoikeudet.
Erfassung, Auswertung und Verbreitung von Statistiken, Indikatoren und Informationen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht (Demographie, Familie, Mehrfachbeschäftigung, Einkommen, Bildung und berufliche Bildung, Gesundheit, Politik, Gewalt, soziale Ausgrenzung) sowie gemeinschaftliche Maßnahmen und Programme und deren Auswirkungen auf die ländliche Entwicklung sukupuolikohtaisten tilastojen, indikaattoreiden ja tietojen keruu, arviointi ja levittäminen (väestötieteelliset kysymykset ja perheeseen, monitahoiseen työllisyyteen, tulotasoon, koulutukseen, terveyteen, politiikkaan, väkivaltaan ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät kysymykset), yhteisön politiikka ja ohjelmat sekä niistä saadut tulokset maaseudun kehittämisessä,
unter Hinweis auf das Europäische Bevölkerungsforum, das vom 12. bis 14. Januar 2004 beim Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen für Europa stattfand und das für Europa, Nordamerika und Nachfolgestaaten der Sowjetunion drängenden Fragen der Demographie, der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und die damit verbundenen Rechte diskutierte und darüber hinaus insbesondere die Umsetzung des Kairoer Aktionsprogramms in den Entwicklungsländern durch die Geberländer thematisierte, ottaa huomioon Euroopan väestöfoorumin, joka järjestettiin 12.–14. tammikuuta 2004 Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomiteassa ja jossa keskusteltiin Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja entisen Neuvostoliiton valtioita koskevista kiireellisistä kysymyksistä, jotka liittyvät demografiaan sekä sukupuoli- ja lisääntymisterveydenhoitoon ja siihen liittyviin oikeuksiin, ja jossa lisäksi käsiteltiin erityisesti tapaa, jolla tukijamaat panevat Kairon toimintaohjelmaa täytäntöön kehitysmaissa,
in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik als Pendant zum Binnenmarkt und im Dienste der Entwicklung eines innovativen, solidarischen und vor den Herausforderungen der Globalisierung, Demographie, und Ressourcenschonung Schutz bietenden Europas stehen sollte, und dass die endogenen Potenziale aller Regionen genutzt werden müssen, um Wachstum sowie regionale und soziale Kohäsion zu befördern, ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka on tarkoitettu yhtenäismarkkinoiden vastapainoksi ja solidaarisuuteen perustuvan innovoivan ja suojelevan Euroopan kehittämiseksi globalisaatioon, väestörakenteen muutokseen ja luonnonvarojen säästämiseen liittyvien haasteiden edessä ja että kaikkien alueiden omat voimavarat on hyödynnettävä kasvun sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi,
– Weit reichende strukturelle Veränderungen wirken sich europaweit aus – sie werden von den Faktoren Globalisierung, Technologie und Demographie sowie von sozialen Erwartungshaltungen angetrieben. – kaikkialla Euroopassa tapahtuvien laajojen rakennemuutosten – joiden taustalla ovat globalisoituminen, teknologia, väestörakenteen muutokset ja yhteiskunnalliset pyrkimykset – vaikutukset, jotka tuovat esiin jatkuvasti muuttuvat ja yleisesti tunnetut taitotarpeet varsinkin korkeatuottoisen uuden talouden ja osaamisyhteiskunnan edistyessä.
DE Synonyme für demographie FI Übersetzungen
Bevölkerungsbewegung [Bevölkerungswissenschaft] pohyb obyvatel