Gesuchter Begriff Computerbildschirm hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit computerbildschirm FI Übersetzungen
Computerbildschirm (auch „Bildschirm“ genannt) Tietokonenäyttö (jäljempänä myös ’näyttö’)
Der Computerbildschirm muss eine sichtbare Bildschirmdiagonale von über 12 Zoll haben und über eine separate Netzsteckdose oder ein mit Netzteil ausgeliefertes Batteriemodul mit Strom versorgt werden können. Tietokonenäytön näyttöruudun halkaisijan on oltava yli 12 tuumaa ja näytön käyttövirta on voitava ottaa vaihtovirtaisesta seinäpistorasiasta tai akkuyksiköstä, joka myydään yhdessä vaihtovirtasovittimen kanssa.
Computerbildschirme mit eingebautem Tuner/Empfangsteil kommen nach dieser Spezifikation für die Energy-Star-Kennzeichnung nur dann in Betracht, wenn sie als Computerbildschirm (d. h. mit der Hauptfunktion als Computerbildschirm) oder als Doppelfunktionsgerät (Computerbildschirm und Fernseher) beworben und an Endkunden vertrieben werden. Virittimen/vastaanottimen sisältävät tietokonenäytöt voivat saada näiden vaatimusten mukaisen Energy Star -merkinnän, kunhan niitä markkinoidaan ja myydään kuluttajille tietokonenäyttöinä (eli niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia tietokonenäyttönä) tai kaksikäyttöisinä tietokonenäyttö-televisioina.
Der Computerbildschirm kehrt auf Befehl eines Nutzers/Computers (z. B. Mausbewegung oder Tastendruck auf der Tastatur) in den Ein-Zustand mit voller Betriebsfähigkeit zurück. Näyttö palaa täyteen toiminnallisuuteen ja aktiiviseen toimintatilaan havaittuaan tätä koskevan pyynnön käyttäjältä/tietokoneelta (esimerkiksi kun käyttäjä siirtää hiirtä tai painaa näppäimistön jotain näppäintä).
Ein Computerbildschirm kommt für die Energy-Star-Kennzeichnung in Betracht, wenn er der Definition in Abschnitt 1.A entspricht und den Anforderungen von Abschnitt 3 genügt. Voidakseen saada Energy Star -merkinnän tietokonenäyttömallin on oltava kohdassa 1.A esitetyn määritelmän mukainen ja täytettävä kohdassa 3 asetetut vaatimukset.
So beträgt die maximal zulässige Leistungsaufnahme für einen Computerbildschirm mit einer Auflösung von 1880 × 1440 Bildpunkten (oder 2592000 Pixel): 38*2,592 + 30 = 128,49 — aufgerundet 129 Watt. Esimerkki: Tietokonenäytön resoluutio on 1800 × 1440 eli 2592000 pikseliä, joten sen sallittu enimmäisvirrankulutus on 38 × 2,592 + 30 = 128,49 wattia eli ylöspäin pyöristettynä 129 wattia.
So beträgt die maximal zulässige Leistungsaufnahme für einen Computerbildschirm mit einer Auflösung von 1024 × 768 (oder 0,78 Megapixel): Y = 23 Watt, und für einen Computerbildschirm mit einer Auflösung von 1600 × 1200 Bildpunkten: 28*1,92 = 53,76 — aufgerundet 54 Watt. TABELLE 1 Esimerkki: Jos tietokonenäytön resoluutio on 1024 × 768 (eli 0,78 megapikseliä), sen sallittu enimmäisvirrankulutus Y = 23, ja jos tietokonenäytön resoluutio on 1600 × 1200, sen sallittu enimmäisvirrankulutus Y = 28 × 1,92 = 53,76 eli ylöspäin pyöristettynä 54 wattia.
Ein Computerbildschirm, der mit der Energy-Star-Kennzeichnung versehen werden soll, muss nach dem in Abschnitt 4, Prüfmethoden, erläuterten Protokoll geprüft werden. Jotta tietokonenäytölle voidaan saada Energy Star -merkintä, se on testattava kohdan 4 (Testausmenetelmät) mukaisesti.
So würde in Stufe 1 ein Computerbildschirm, bei dem im Ruhezustand 7 Watt und im Tiefschlafzustand 3 Watt gemessen wurden, den Anforderungen nicht genügen, weil in einem der Ruhezustände der Grenzwert von 4 Watt überschritten wird. Esimerkki: Tason 1 tietokonenäyttö antaa lepotilassa virrankulutuksen testauksessa tulokseksi 7 wattia ja syvässä lepotilassa 3 wattia. Näyttö ei läpäise vaatimuksia, koska toisessa lepotiloista virrankulutus ylittää 4 wattia.
Dabei muss der Computerbildschirm nach 30 Minuten Inaktivität des Nutzers oder wie in künftigen Fassungen der Spezifikationen für Computer (ab der aktuellen Version 3.0) festgelegt in den Schein-Aus-Zustand/Standby-Betrieb übergehen. Tietokonenäytön on siirryttävä valmiustilaan 30 minuutin kuluessa siitä, kun käyttäjä on viimeksi käyttänyt konetta, ellei asiasta muuta sovita tietokoneita koskevan sopimuksen myöhemmissä versioissa (nykyinen versio 3.0).
Mit anderen Worten, der Ruhezustand ist verzichtbar, wenn der Computerbildschirm direkt vom Ein-Zustand/Normalbetrieb in den Schein-Aus-Zustand/Standby-Betrieb übergeht und im Schein-Aus-Zustand/Standby-Betrieb die Energy-Star-Anforderungen erfüllt. TABELLE 2 Toisin sanoen lepotilaa ei tarvita, jos tietokonenäyttö pystyy siirtymään suoraan aktiivisesta toimintatilasta valmiustilaan ja täyttää valmiustilassa Energy Star -vaatimukset.
Der Computer soll den Computerbildschirm nach 30 Minuten Inaktivität des Nutzers oder wie anderweitig festgelegt in den Ruhezustand versetzen. Lisäksi tietokoneen on siirrettävä tietokonenäyttö lepotilaan, kun sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin tai muutoin määritellyn ajan kuluttua.
Während der Lichtmessungen muss sich der Computerbildschirm unter Dunkelkammerbedingungen befinden. Valomittauksia tehtäessä tietokonenäytön on oltava pimiössä tai sitä vastaavissa olosuhteissa.
Die Messung erfolgt rechtwinklig zum Bildschirmmittelpunkt mit einem Lichtmessgerät, während sich der Computerbildschirm im Schein-Aus-Zustand/Standby-Betrieb befindet (siehe: VESA FPDM Standard 2.0, Section 301-2F). Mittaus olisi tehtävä valomittarilla näytön keskipisteestä kohtisuorasti tietokonenäytön ollessa valmiustilassa (viite: VESA FPDM Standard 2.0, kohta 301-2F).
Hat ein Computerbildschirm eine minimale Leuchtdichte von mehr als 175 Candela pro Quadratmeter (z. B. 200 cd/m2), so wird diese minimale Leuchtdichte verwendet und dieser Wert im maßgeblichen Energy-Star-Produktdatenblatt (QPI form) angegeben.] Vastaavasti jos tietokonenäytön vähimmäisluminanssi on yli 175 cd/m2 (esim. 200), on käytettävä vähimmäisluminanssia (esim. 200) ja raportoitava arvo Energy Star QPI -lomakkeella.)
Die Messung von Lichtwerten wie Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte erfolgt mit einem Lichtmessgerät, wobei sich der Computerbildschirm unter Dunkelkammerbedingungen befindet. Valoa, kuten valaistusvoimakkuutta ja luminanssia, mitattaessa on käytettävä valomittaria pimiöolosuhteissa.
Das Lichtmessgerät wird so aufgestellt, dass die Messung im rechten Winkel zum Computerbildschirm und in dessen Mitte erfolgt (siehe: VESA FPDM Standard 2.0, Appendix A115). Mittaukset tehdään valomittarilla näytön keskipisteestä kohtisuorasti (viite: VESA FPDM Standard 2.0, liite A115).
Produktbeschreibung/Kategorie (z. B. 17-Zoll-Computerbildschirm mit weißem Gehäuse) Tuotekuvaus/tuoteryhmä (esim. ”17-tuumainen tietokonenäyttö valkoisella kuorella”)
Die Messungen am Computerbildschirm erfolgen stets unter Verwendung des analogen Anschlusses, es sei denn, es ist kein analoger Anschluss vorhanden (d. h. bei Digitalbildschirmen, worunter für diese Zwecke dieser Prüfung Bildschirme verstanden werden, die nur mit einem Digitaleingang ausgestattet sind). Valmistajien on testattava tietokonenäyttönsä käyttäen analogista liitäntää, paitsi silloin kun sellaista ei ole (eli kun kyseessä on digitaaliliitäntänäyttö, joka on tämän testin tarkoituksiin määritelty pelkän digitaalisen liitännän omaavaksi näytöksi).
Nach Abschluss der Prüfung im Ein-Zustand/Normalbetrieb versetzen Sie den Computerbildschirm in den Ruhezustand/Stromsparbetrieb. Aktiivisen toimintatilan testin jälkeen tietokonenäyttö asetetaan lepotilaan.
Belassen Sie den Computerbildschirm im Ruhezustand/Stromsparbetrieb, bis sich die gemessene Leistungsaufnahme stabilisiert hat. Tietokonemonitorin annetaan olla lepotilassa kunnes virrankulutuslukemat ovat asettuneet aloilleen.
Nach Abschluss der Prüfung im Ruhezustand/Stromsparbetrieb versetzen Sie den Computerbildschirm in den Schein-Aus-Zustand/Standby-Betrieb. Lepotilan testin jälkeen tietokonenäyttö asetetaan valmiustilaan.
Belassen Sie den Computerbildschirm im Schein-Aus-Zustand/Standby-Betrieb, bis sich die gemessene Leistungsaufnahme stabilisiert hat. Tietokonemonitorin annetaan olla valmiustilassa kunnes virrankulutuslukemat ovat asettuneet aloilleen.
In der Bedienungsanleitung oder auf der Webseite des Herstellers sollte nachzulesen sein, wo der Tischcomputer bzw. der Computerbildschirm professionell repariert und gewartet werden kann, einschließlich entsprechender Kontaktdaten. Käyttöohjeisiin olisi sisällyttävä tai valmistajan internetsivuilta olisi löydyttävä tiedot siitä, kuka on pätevä korjaamaan ja huoltamaan henkilökohtaista tietokonetta ja/tai tietokonenäyttöä, sekä tarvittaessa yhteystiedot.
in einer Form, die die direkte Lesbarkeit von Inhalt und Format der Dokumente auf einem Computerbildschirm ermöglicht, sowie tavalla, joka mahdollistaa asiakirjojen sisällön ja muodon tarkastelun suoraan tietokoneen näytöllä; ja
Leistungserweitertes Display (Enhanced-Performance-Display): ein Computerbildschirm, der alle folgenden Leistungs- und Funktionsmerkmale aufweist: Paremman suorituskyvyn näyttö: Tietokonenäyttö, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet ja toiminnallisuudet:
Doppelfunktionsgeräte (Fernseher/Computerbildschirm), die als solche vermarktet und verkauft werden; kaksitoimiset televisiot/tietokonemonitorit, jotka markkinoidaan ja myydään sellaisina;
Beispiel 2: Ein Computerbildschirm, der mit Brückenfunktion (USB 3.x und DisplayPort, kein Video-Anschluss) ausgestattet ist, wird nur mit angeschlossenem und aktiviertem USB 3.x geprüft. Esimerkki 2: Tietokonenäyttö, jossa on siltakytkentävalmiudet USB 3.x ja DisplayPort (ei videoyhteys) on testattava ainoastaan USB 3.x -valmius kytkettynä ja käytössä.
Die Größe der Prüfungsräume ist dergestalt, dass während der Prüfung kein Auszubildender die Unterlagen oder den Computerbildschirm eines anderen Auszubildenden von seinem Platz aus sehen kann. Kokeet olisi järjestettävä sellaisissa tiloissa, joissa kukaan oppilas ei pysty omalta paikaltaan lukemaan toisen oppilaan koepaperia tai tietokoneen näyttöä kokeen aikana.
Entsprechend besteht bei täglich mehr als zwei Stunden vor dem Computerbildschirm (vor allem beim Spielen elektronischer Spiele) die nahezu gleich hohe Wahrscheinlichkeit (59 %), dass die Kinder ähnliche Probleme entwickeln. Lisäksi tietokoneen ääressä oleminen yli kaksi tuntia päivässä (erityisesti elektroniikkapelien pelaaminen) lisää lähes yhtä paljon (59 prosenttia) samankaltaisten ongelmien esiintymisriskiä lapsilla.
DE Synonyme für computerbildschirm FI Übersetzungen
Anzeige [Monitor] f monitori (n v)
Bildschirm [Monitor] m monitori (n v)
Monitor [Monitor] m Näyttö
Display [Monitor] n Näyttö
Schirm [Monitor] m Sateenvarjo
Anzeigegerät [Monitor] Näyttö