Gesuchter Begriff bezeichnend hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
bezeichnend (adj n) [being a distinguishing feature of a person or thing] luonteenomainen (adj n) [being a distinguishing feature of a person or thing]
bezeichnend (adj n) [being a distinguishing feature of a person or thing] ominainen (adj n) [being a distinguishing feature of a person or thing]
bezeichnend (adj n) [being a distinguishing feature of a person or thing] tunnusomainen (adj n) [being a distinguishing feature of a person or thing] (adj n v)
DE Phrasen mit bezeichnend FI Übersetzungen
Frankreich hält es für bezeichnend, dass keine Beschwerde wegen Wettbewerbsverfälschungen eingereicht wurde, obwohl die Befreiungen vier Jahre lang gewährt wurden. Ranskan mukaan on pantava merkille, että kilpailun vääristymisestä ei ole tehty kanteluita, vaikka vapautuksia on myönnetty neljän vuoden ajan.
Bezeichnend ist, dass die BNG auch das erste Pfandrecht auf verschiedene VAOP-Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestellte. On merkittävää, että BNG myös sai ensisijaisen panttioikeuden VAOP:n eri myyntisaamisiin.
Es sei bezeichnend, dass die geplante Maßnahme angeblich nicht über einen von den Risikokapitalleitlinien anerkannten Mechanismus durchgeführt werde. Ofex katsoo merkittäväksi sen, että ehdotettu väline ei oletettavasti toimi riskipääomaa koskevassa tiedonannossa tarkoitetun mekanismin kautta.
An Spotmärkten werden Elektrizitätsgeschäfte in Bezug auf den nächsten Tag bezeichnend am Tag vor der tatsächlichen Erfüllung abgeschlossen. Spot-markkinoilla sähköä kaupataan vuorokausi ennen kuin sähkö tosiasiallisesti toimitetaan.
Bezeichnend für die Lage der in die Stichprobe einbezogenen Unionshersteller war insbesondere der Rückgang der Rentabilität von +3 % im Jahr 2010 auf -4 % am Ende des UZ. Otokseen valittujen unionin tuottajien tilannetta leimasi erityisesti kannattavuuden lasku +3 prosentista (vuonna 2010) -4 prosenttiin tutkimusajanjakson loppuun tultaessa.
Diese Probleme sind bezeichnend für eine Union, die als Pfeilermodell konzipiert ist. Nämä vaikeudet luonnehtivat hyvin pilariperusteista unionia.
Bezeichnend ist, dass unter den zehn größten Empfängern von Gemeinschaftshilfe kein AKP-Land ist. Tältä osin on syytä korostaa, ettei kymmenen eniten yhteisön tukea saavan valtion joukossa ole ainuttakaan AKT-valtiota.
Bezeichnend für den wirtschaftlichen und sozialen Niedergang des Landes sind ferner Rückstände bei der Auszahlung von Gehältern und Pensionen. Tämän lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen huononemisen vuoksi palkkojen ja eläkkeiden maksuissa on viivästyksiä.
Es ist bezeichnend, dass die Hilfe an die Beitrittsländer größer ist als an die Entwicklungsländer. On merkittävää, että EU antaa enemmän apua EU:n jäsenyyttä hakeneille valtioille kuin kehitysmaille.
Die Erfahrungen der letzten diesbezüglichen Unternehmungen sind bezeichnend. Alaa koskevista viimeisistä toimista saadut kokemukset ovat tältä osin paljastavia.
Es ist bezeichnend, dass sich selbst der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Lettlands, Alfreds Rubiks, nicht zur Wahl stellen darf. Latvian sosialistisen puolueen puheenjohtaja Alfred Rubiks ei voi siten asettua ehdokkaaksi.
Bezeichnend ist, dass nur 3 % der Menschen, bei denen sie diagnostiziert wird, ab der Diagnose noch über 40 Jahre leben. Huomattavaa on, että ainoastaan kolme prosenttia diagnosoiduista eli yli 40 vuotta diagnoosin tekemisen jälkeen.
Es ist bezeichnend, dass noch nicht einmal Zertifikate ausgestellt werden, die die erfolgreiche Absolvierung der Berufsbildungsprogramme des Arbeitsamtes, das die Programme durchführt, nachweisen. Kuvaavaa on, ettei edes työvoiman työllistämiselin OAED, joka kuitenkin on ohjelman toteutuksesta vastuussa, myönnä todistusta menestyksellisestä ammatillisen koulutuksen ohjelmiin osallistumisesta.
Es ist bezeichnend, dass der Zoll auf Pfirsichkompott von derzeit 17% auf 55% angehoben wird. Kuvaavaa on, että persikkahillokkeen tulli nousee nykyisestä 17 prosentista 55 prosenttiin.
Die in der Antwort enthaltene Wendung „daher steht die Beteiligung (der ELANET) nicht in Zusammenhang mit jüngeren Beschlüssen der griechischen Regierung“ ist bezeichnend. Hänen hyvin välttelevä vastauksensa, että Elanetin osallistuminen ei ole yhteydessä mihinkään Kreikan hallituksen viime aikoina tekemiin päätöksiin, osoittaa sen selkeästi.
Die Einschätzung der Europäischen Kommission, wonach der öffentliche Sektor jährlich 1 000 Mrd. EUR für Lieferungen und Leistungen aufwendet, ist bezeichnend. Komissio esimerkiksi arvioi, että julkinen sektori käyttää vuosittain tuhat miljardia euroa hankintasopimusten tekemiseen ja palvelujen tarjoamiseen.
Es ist bezeichnend, dass die Frauen in Afrika und Asien jeden Tag 6 km laufen, um Wasser zu finden. Afrikassa ja Aasiassa on tavallista, että naiset hakevat vettä päivittäin kuuden kilometrin päästä kävellen.
Es ist bezeichnend, dass die vierzig ärmsten Länder der Welt alle Netto-Importeure von Lebensmitteln sind. On kuvaavaa, että kaikki maailman neljäkymmentä köyhintä maata ovat ruuan nettotuojia.
Gleichzeitig ist das wirtschaftliche Ausmaß des Problems bezeichnend, denn jedes Jahr verfaulen etwa 4 000-5 000 Tonnen Walfleisch in japanischen Lagerräumen, weil die Nachfrage ständig sinkt. Ongelman taloudellista laajuutta kuvastaa lisäksi se, että joka vuosi japanilaisiin varastoihin jää pilaantumaan noin 4 000–5 000 tonnia valaanlihaa kysynnän laskiessa koko ajan.
Bezeichnend sind die Ereignisse vom 6. Januar und 6. Juni 2010. 6. tammikuuta 2010 ja 6. kesäkuuta 2010 sattuneet tapaukset kuvaavat erinomaisesti tätä tilannetta.
Die Zahlen sind wohl mehr als bezeichnend: Die für Sojabohnen zulässige Höchstmenge (HM) beträgt in der EU 20 mg/kg. Luvut puhuvat puolestaan: EU:ssa sallittu glyfosaattijäämien enimmäismäärä soijan siemenissä on 20 mg/kg.
Das unzureichend definierte „Verbrechen“, das repressive Verfahren und das Amt des „Ermittlungsrichters“ selbst sind bezeichnend für das spanische Untersuchungsrechtssystem. Epäselvästi määritelty ”rikos”, epäoikeudenmukainen menettely ja koko ”tutkintatuomarin” virasto ovat Espanjan tutkintajärjestelmälle tyypillisiä.
Es ist bezeichnend, dass gegen 45 % der Jugendlichen, die vor Gericht gebracht werden, Haftstrafen zwischen fünf bis fünfzehn Jahren verhängt werden. Huomionarvoista on, että 45 prosenttia oikeuden eteen tuoduista nuorista tuomitaan vankeuteen 5–15 vuodeksi.
Die Situation in Bulgarien, wo die Bürger durch die extremistischen Politiker zur Gewalt aufgehetzt werden, ist dafür bezeichnend. Bulgarian tilanne, missä ääripoliitikot yllyttävät kansalaisia väkivaltaan, on paljonpuhuvaa.
3. Hält sie es für bezeichnend, dass von insgesamt 9 000 Lkw 120 beschlagnahmt wurden? Pitääkö komissio sitä kummallisena, että 9 000 kuorma-autosta jopa 120 on takavarikoitu?
Bezeichnend ist die Tatsache, dass im vergangenen Halbjahr 20 % der Unternehmen ihr Personal abgebaut und lediglich 4,6 % zusätzliches Personal eingestellt haben. On kuvaavaa, että edellisellä vuosipuoliskolla 20 prosenttia yrityksistä vähensi henkilöstöä ja vain 4,6 prosenttia lisäsi sitä.
DE Synonyme für bezeichnend FI Übersetzungen
stark [ausgeprägt] stevig
ausgesprochen [ausgeprägt] eminent
ausgebildet [ausgeprägt] bevoegd
charakteristisch [ausgeprägt] typerend
bemerkenswert [ausgeprägt] opvallend
geradezu [ausgeprägt] gewoonweg
rege [ausgeprägt] levendig
klassisch [ausgeprägt] klassiek
lebhaft [ausgeprägt] opgewekt
unverkennbar [ausgeprägt] onmiskenbaar
ausgewachsen [ausgeprägt] volwassen
unsäglich [ausgeprägt] onbeschrijelijk
deutlich [kennzeichnend] duidelijk
sichtbar [kennzeichnend] zichtbaar
typisch [kennzeichnend] typerend
spezifisch [kennzeichnend] specifiek
signifikant [kennzeichnend] betekenisvol
eigen [kennzeichnend] apart
kennzeichnend [kennzeichnend] idiosyncratisch (adj n)
eigentümlich [kennzeichnend] eigenaardig