Gesuchter Begriff bemerkenswert hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
bemerkenswert huomattava
bemerkenswert (adj) [worthy of being remarked] huomattava (adj) [worthy of being remarked]
bemerkenswert merkille.pantava
bemerkenswert merkittävä
bemerkenswert (adj) [worthy of being remarked] merkittävä (adj) [worthy of being remarked]
DE Deutsch FI Finnisch
bemerkenswert (adj) [worthy of being remarked] huomionarvoinen (adj) [worthy of being remarked] (adj)
DE Phrasen mit bemerkenswert FI Übersetzungen
Bemerkenswert ist jedoch, dass die Einfuhrmengen von 2007 bis zum Ende des UZ erheblich zurückgingen. On kuitenkin pantava merkille, että tuontimäärät laskivat merkittävästi vuoden 2007 ja tutkimusajanjakson lopun välillä.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass im Jahr 2012 in ca. 60 % der isolierten Kleinstnetze mobile Stromgeneratoren genutzt wurden. Tämän osalta on syytä panna merkille, että vuonna 2012 noin 60 prosentilla erittäin pienistä erillisistä verkoista hyödynnettiin siirrettäviä sähkögeneraattoreita.
Unserer Ansicht nach sind die von der Kommission bei der Beurteilung von Beschwerden ergriffenen Verwaltungsmaßnahmen durchaus bemerkenswert. Esittelijä katsoo, että komission toteuttamat hallinnolliset toimenpiteet kantelujen arvioinnissa ovat erityisesti huomionarvoisia.
Bemerkenswert auf internationaler Ebene in diesem Zusammenhang ist allein die globale Umweltfazilität (GEF). Ainoa tätä alaa koskeva merkittävä kansainvälisen tason järjestelmä on maailman ympäristörahasto.
Eine Anmerkung von Herrn Ghukasyan, dem nicht anerkannten Präsidenten von Nagorny-Karabach, ist bemerkenswert. Statukseltaan tunnustamattoman Vuoristo-Karabahin presidentin Ghukasyanin kommentti on paljonpuhuva.
Bemerkenswert ist, dass bei den sogenannten "anderen Renten” der griechische Durchschnittswert fast das Vierfache des Gemeinschaftswertes (20,5% gegenüber 5,1%) betrug. Se, mikä on merkillepantavaa, on, että niin sanottujen "muiden eläkkeiden" keskiarvo oli Kreikassa lähes nelinkertainen yhteisön keskiarvoon nähden (20,5 prosenttia ja 5,1 prosenttia vastaavasti).
Es ist bemerkenswert, was sich in den letzten zehn Jahren getan hat. On uskomatonta nähdä, mitä kymmenen viime vuoden aikana on tapahtunut.
Die Arbeiten der Evaluierungsabteilung der EIB sind zwar bemerkenswert, doch sollte für die Gesamtheit der Projekte eine „Evaluierungskultur“ vorgesehen werden. EIP:n arviointiyksikkö tekee tärkeää työtä, mutta kaikkien hankkeiden pitäisi päästä hyötymään "arviointikulttuurista".
In acht der zehn neuen Mitgliedstaaten ist das Wachstum durchaus bemerkenswert, auch wenn sie mit anderen Strukturproblemen konfrontiert sind. Kahdeksassa kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta kasvu on huomattavaa, vaikka mailla on muita rakenteellisia ongelmia.
Es ist bemerkenswert, dass der Rat mehr Flexibilität für die Mitgliedstaaten einführt und besondere Interessen einiger Mitgliedstaaten aufnimmt. On merkillistä, että neuvosto esittää lisää joustavuutta jäsenvaltioille ja ottaa huomioon joidenkin jäsenvaltioiden erityisedut.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Verordnung der Kommission Kyseissä asetuksessa myönnetään komissiolle
Bemerkenswert sind die großen Unterschiede bei der Marktdurchdringung der Biokraftstoffe in den einzelnen Mitgliedstaaten. Jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja biopolttoaineiden markkinaosuuksissa.
(Van Gend & Loos), das insbesondere als Vorläufer für nachfolgende Rechtssachen bemerkenswert ist; (Van Gend & Loos), joka on merkittävä erityisesti siksi, että se oli myöhempien juttujen edelläkävijä,
Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, ist das Wachstumspotential besonders in Bulgarien und Rumänien bemerkenswert, die der EU 2007 beigetreten sind. Kuten edellä taulukosta 3 käy ilmi, vuonna 2007 unioniin liittyneillä mailla – Bulgarialla ja Romanialla – on erityisen suuret talouskasvun mahdollisuudet.
Grundsätzlich bemerkenswert und bedenklich ist zudem die Tatsache, dass die Kommission den Verordnungsvorschlag ohne die Hinzuziehung wissenschaftlicher Expertise entwickelte. On lisäksi periaatteessa huomionarvoista ja epäilyttävää, että komissio laati asetusehdotuksen turvautumatta tieteelliseen asiantuntemukseen.
Dies sei äußerst bemerkenswert. "Uusilla jäsenmailla on suurin tarve" , hän sanoi.
Es ist bemerkenswert, dass diese gemeinnützige Organisation der Stadt alle Dienste in Rechnung gestellt hat. Huomionarvoista on, että edellä mainittu yleishyödyllinen järjestö veloitti kaupungilta kaikki suorittamansa palvelut.
Laut den verschiedenen Studien seien folgende zwei Aspekte bemerkenswert: — Erilaisten tutkimusten mukaan on syytä huomata seuraavat näkökohdat: —
Bemerkenswert ist, dass sich auf dem Areal das weiträumigste und am besten erhaltene basophile Ginsterfeld der Gemeinschaft Madrid befindet. Alueella on Madridin itsehallintoalueen laajin ja parhaiten säilynyt väriherneen kasvualue.
Bemerkenswert war dabei u. a. der Übergriff auf den Pastor Bedali Hulu, der gezwungen wurde, seine Gemeinde zu verlassen. Yksi merkille pantava tapaus oli hyökkäys pastori Bedali Hulua vastaan, joka pakotettiin jättämään kirkkonsa.
Bemerkenswert ist, dass 75 % der Jugendlichen Europas soziale Netzwerke nutzen. On syytä korostaa, että 75 prosenttia Euroopan nuorisosta käyttää verkkoyhteisöjä.
Neu und bemerkenswert ist die Anerkennung der Tatsache, dass die Festlegung spezifischer Bestimmungen zur Berücksichtigung dieser Besonderheiten erforderlich ist. Päätelmissä mainitaan myös, että raportissa todetaan maantieteellisten piirteiden voivan lisätä alueiden kehityksen ongelmia, ja uutena ja korostamisen arvoisena asiana niissä tunnustetaan tarve kehittää näitä erityispiirteitä varten omat säännöksensä.
Es ist bemerkenswert, dass der FOS andererseits offenbar keine Beschwerden von Versicherungsnehmern aus anderen Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland, angenommen hat. On pantava merkille, että FOS ei sitä vastoin näytä hyväksyneen yhtään muissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien Saksassa, asuvien vakuutuksenottajien kantelua.
Seine Entschlossenheit und Erfahrung war besonders bemerkenswert und hat erheblich dazu beigetragen, eine noch schlimmere Situation zu vermeiden. He ovat osoittaneet huomattavaa päättäväisyyttä ja asiantuntemusta ja estäneet ratkaisevalla tavalla tilanteen pahenemisen.
Die Ausführungsrate der Strukturfonds war in den Jahren 2000 und 2001 bemerkenswert niedrig. Komissio ehdottaa henkilövahingossa yhtä miljoonaa euroa vahingon kärsinyttä kohden ja omaisuusvahingossa 500.000 euroa vahinkotapausta kohden.
"Gemessen an den objektiven Gegebenheiten haben Sie eine bemerkenswert erfolgreiche Ratspräsidentschaft zustande gebracht" so Hartmut NASSAUER (EVP-ED, DE). Anneli JÄÄTTEENMÄKI (ALDE, FI) antoi kiitoksensa Itävallalle todeten, että heillä on EU-osaamista.