Gesuchter Begriff befehlen hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
befehlen (v) komentaa (v)
befehlen (v) käskeä (v)
befehlen käskeä
befehlen (v) johtaa (v)
befehlen (n v) [to order] komentaa (n v) [to order]
DE Deutsch FI Finnisch
befehlen (n v) [to order] käskeä (n v) [to order]
DE Phrasen mit befehlen FI Übersetzungen
Sowohl Rxp als auch Rfp sind zu berechnen mit nur logischen Befehlen (keine arithmetischen Befehle vorhanden): Yksinkertaiset logiikkaprosessorit, joissa ei ole aritmetiikkakäskyjä.
R = "Rechenelement""CE" mit nur logischen Befehlen (keine arithmetischen Befehle) und jokaiselle yksinkertaiselle logiikkaprosessorille, joka ei käytä aritmeettisia operaatioita; ja
Anmerkung 3: Es ist von simultan arbeitenden "Rechenelementen""CEs" auszugehen, wenn der Hersteller in seinen Handbüchern oder Datenblättern die parallele oder simultane Verarbeitung von Befehlen angibt. Huom. 3.: Samanaikaisia operaatioita katsotaan olevan, jos valmistaja tietokoneen käsikirjassa tai esitteessä ilmoittaa rinnakkaisista tai samanaikaisista operaatioista tai suorituksista.
Der Befehl zum Stillsetzen der Maschine muss Vorrang vor den Befehlen zum Ingangsetzen haben. Koneen pysäytyslaitteen toiminnan on oltava ensisijainen käynnistyslaitteiden toimintaan nähden.
Der Befehl zum Stillsetzen der Maschine muss Vorrang vor den Befehlen zum Ingangsetzen haben. Koneen pysäytyslaitteen toiminnan on oltava ensisijainen käynnistyslaitteiden toimintaan nähden.
Der Befehl zum Stillsetzen der Maschine muss Vorrang vor den Befehlen zum Ingangsetzen haben. Koneen pysäyttimen toiminnan on oltava ensisijainen käynnistimen toimintaan nähden.
Das Meldeverhalten ist mittels TDMA-Befehlen von einer Basisstation umschaltbar (automatische Umschaltung durch TDMA-Fernbefehl via Meldung 23) und mittels Befehlen von schiffsgestützten Systemen, z. B. MKD, ECDIS oder Bordcomputer, über eine Schnittstelle, z. B. IEC 61162 (automatische Umschaltung durch Befehl eines schiffsgestützten Systems). Ilmoitusmenettelyjä on voitava muuttaa tukiasemien antamilla TDMA-komennoilla (TDMA-kauko-ohjauksella tapahtuva automaattinen vaihto käyttämällä sanomaa 23) sekä aluksilla olevien järjestelmien avulla (kuten MKD- tai ECDIS-järjestelmän tai tietokoneen avulla) rajapinnan välityksellä esimerkiksi IEC 61162 -standardin mukaisesti (aluksella olevan järjestelmän komennolla tapahtuva automaattinen vaihto).
Anmerkung:’Mikroprogramm’ (microprogramme): eine in einem speziellen Speicherbereich dauerhaft gespeicherte Folge von elementaren Befehlen, deren Ausführung durch das Einbringen des Referenzbefehls in ein Befehlsregister eingeleitet wird. "Ominaiskimmokerroin" (Specific modulus) (0 1 9) on Youngin kerroin pascaleina ja on yhtä kuin N/m2 jaettuna ominaispainolla N/m3, mitattuna (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) asteen lämpötilassa sekä (50 ± 5) %:n suhteellisessa kosteudessa.
Eine Vektoreinheit ist ein Prozessorelement mit eingebauten Befehlen, die Mehrfachrechnungen auf Gleitkomma-Vektoren (eindimensionale Felder aus Zahlen von 32 Bit oder länger) gleichzeitig ausführen kann und die mindestens eine Vektor-ALU (Arithmetisch-Logische-Einheit) enthält. Vektoriprosessoriyksikkö on prosessorielementti, jossa on sisäänrakennetut käskyt, jotka suorittavat useita laskutoimituksia liukulukuvektoreille (32-bittisten tai sitä suurempien lukujen yksiulotteiset matriisit) samanaikaisesti, ja jossa on vähintään yhden vektorin aritmeettislooginen yksikkö.
Der Befehl zum Abschalten des Arbeitsmittels muss den Befehlen zur Inbetriebsetzung übergeordnet sein. Välineen pysäytyslaitteella on oltava ensisijainen asema käynnistyslaitteisiin nähden.
Er wirkte an der Ausstellung von Befehlen zur Inhaftierung in der Haftanstalt Kahrizak mit. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen.
Er wirkte an der Ausstellung von Befehlen zur Überstellung von Inhaftierten an die Haftanstalt Kahrizak mit. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen
Er wirkte an der Ausstellung von Befehlen zur Überstellung von Inhaftierten an die Haftanstalt Kahrizak mit. Häntä kuulusteltiin tuomioistuimessa Kahrizakin julmuuksista.
In dieser offiziellen Funktion ist er ein unverzichtbares Bindeglied zwischen den aus dem Amt des Obersten Führers stammenden Befehlen und dem Unterdrückungsapparat der Pasdaran. Tässä virallisessa tehtävässä hän on johtajan toimistosta ja islamilaisen vallankumouskaartin sortokoneistosta tulevien määräysten korvaamaton välittäjä.
Bezieht sich auf die Schnittstelle zwischen fahrzeugseitigem ETCS und Triebfahrzeugführer, d. h. Fehler bei der Anzeige von Informationen oder der Eingabe von Daten und Befehlen.“ Tämä avoin kohta koskee junan ETCS-järjestelmän ja kuljettajan välistä liitäntää, toisin sanoen virheitä tietojen esittämisessä ja tietojen ja komentojen syöttämisessä.”
„Software des Antriebsstrangs“ einen Satz von Algorithmen zum Betrieb der Datenverarbeitung der Steuergeräte des Antriebsstrangs, des Antriebs oder des Kraftübertragungsstrangs, der eine geordnete Folge von Befehlen zur Änderung des Zustandes der Steuergeräte enthält; ’voimalaitteen ohjelmistolla’ algoritmeja, jotka liittyvät voimalaitteen ohjausyksikön, käyttövoiman ohjausyksikön tai voimansiirron ohjausyksikön tietojenkäsittelyjärjestelmiin ja joihin sisältyy järjestetty käskyjono, joka vaihtaa ohjausyksikön tilan;
die Tür gegenüber Befehlen zum Öffnen abschalten, eristettävä ovi kaikista avauskäskyistä
eine in einem speziellen Speicherbereich dauerhaft gespeicherte Folge von elementaren Befehlen, deren Ausführung durch das Einbringen des Referenzbefehls in ein Befehlsregister eingeleitet wird. ‚andere Elemente‘ (other elements) ’Mikro-ohjelmilla’ tarkoitetaan peruskäskyjen sarjaa, jota säilytetään erityisessä muistissa ja jonka suoritus käynnistyy, kun sen viitekäsky tulee käskyrekisteriin.
‚Programm‘ (program) eine Folge von Befehlen zur Ausführung eines Prozesses in einer Form oder umsetzbar in eine Form, die von einem elektronischen Rechner ausführbar ist. ’Ohjelmalla’ tarkoitetaan käskyjonoa, joka voidaan suorittaa tietokoneella tai muuntaa sen suoritettavaksi.
Eine Folge von Befehlen zur Ausführung eines Prozesses in einer Form oder umsetzbar in eine Form, die von einem elektronischen Rechner ausführbar ist. Tarkoittaa käskyjonoa, joka voidaan suorittaa tietokoneella tai muuntaa sen suoritettavaksi.
Eine in einem speziellen Speicherbereich dauerhaft gespeicherte Folge von elementaren Befehlen, deren Ausführung durch das Einbringen in das Referenzbefehlsregister eingeleitet wird. ’Mikro-ohjelmat’ (Microprogrammes) Peruskäskyjen sarja, jota säilytetään erityisessä muistissa ja jonka suoritus käynnistyy, kun sen viitekäsky tulee käskyrekisteriin.
“Programm” (2 6) (programme): eine Folge von Befehlen zur Ausführung eines Prozesses in einer Form oder umsetzbar in eine Form, die von einem elektronischen Rechner ausführbar ist. ”Tutkan hajaspektri” (Radar spread spectrum) (6) tarkoittaa kaikkia modulointitekniikoita, jotka hajauttavat suhteellisen kapean taajuuskaistan signaalien energian laajemman taajuuskaistan yli käyttäen satunnaista tai puolisatunnaista koodausta.
‘Mikroprogramm’ (microprogramme): eine in einem speziellen Speicherbereich dauerhaft gespeicherte Folge von elementaren Befehlen, deren Ausführung durch das Einbringen des Referenzbefehls in ein Befehlsregister eingeleitet wird. Tietyn tuotteen määrittäminen ”avaruuskelpoiseksi” testin perusteella ei tarkoita, että saman tuotantosarjan tai mallisarjan muut tuotteet eivät olisi ”avaruuskelpoisia”, jos niitä ei ole erikseen testattu.
Assistenzhunde sind darauf abgerichtet, nur den Befehlen ihres Besitzers zu folgen. Opaskoirat on koulutettu ottamaan vastaan käskyjä pelkästään omistajaltaan.
Begleithunde sind darauf abgerichtet, nur den Befehlen ihres Besitzers zu folgen. Avustuskoirat on koulutettu tottelemaan ainoastaan omistajansa käskyjä.
Junge Frauen sind abgebildet, die von Männern misshandelt werden, in vielen Fällen sind sie gefesselt und werden als „Sklavinnen“ gequält, sie „gehorchen“ den Befehlen von Männern, ihren „Gebietern“. Niillä on kuvia miesten pahoinpitelemistä nuorista naisista, jotka on usein pantu kahleisiin ja joita kidutetaan ”orjina” ja jotka ”tottelevat” miesten, ”hallitsijoidensa”, käskyjä.