Gesuchter Begriff abwickeln hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
abwickeln (v) [To fulfill] (sich) toteuttaa (v) [To fulfill]
abwickeln (v) [To fulfill] (sich) täyttää (v) [To fulfill]
abwickeln (v) [To wind off] (sich) purkaa (v) [To wind off]
DE Phrasen mit abwickeln FI Übersetzungen
Maschinen zum Auf- oder Abwickeln, Falten, Schneiden oder Auszacken von textilen Flächenerzeugnissen Koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaamista tai pykäreunan tekemistä varten
Maschinen zum Auf- oder Abwickeln, Falten, Schneiden oder Auszacken von textilen Flächenerzeugnissen koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaamista tai pykäreunan tekemistä varten
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Dienstleistungserbringer folgende Verfahren und Formalitäten über einheitliche Ansprechpartner abwickeln können: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että palveluntarjoaja pystyy hoitamaan keskitettyjen asiointipisteiden kautta, seuraavat menettelyt ja muodollisuudet:
Das wichtigste Effizienzkriterium ist eine wettbewerbsorientierte Preisgestaltung und die Fähigkeit des Geschäftspartners, auch bei Marktturbulenzen große Volumina abwickeln zu können. Muita tehokkuuskriteereitä ovat mm. vastapuolten tuottaman informaation laatu ja laajuus.
Maschinen und Apparate zum Auf- oder Abwickeln, Falten, Schneiden oder Auszacken von Geweben Koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaamista tai pykäreunan tekemistä varten
die eigenen Zahlungen der EZB abwickeln, käsitellä EKP:n omia maksuja;
Zahlungen der Kunden der EZB abwickeln und käsitellä EKP:n asiakkaiden maksuja; ja
Bei Nebensystemen, die über TARGET2-ECB abwickeln, sind die Dokumente auf Englisch vorzulegen. Jos kyseessä ovat liitännäisjärjestelmät, jotka kirjaavat maksuja TARGET2-ECB:n välityksellä, asiakirjat toimitetaan englanninkielisinä.
Für die Kassenführung nach Artikel 39 darf der Rechnungsführer Transaktionen jedoch sowohl in Euro als auch in anderen Währungen abwickeln. Tilinpitäjä voi kuitenkin 39 artiklassa tarkoitetun kassanhallinnan vuoksi suorittaa maksutapahtumia euroina tai muina valuuttoina.
selbst keine Vorgänge der Erzeugung, Bearbeitung oder Vermarktung der Erzeugnisse gemäß Artikel 1 abwickeln; eivät itse tuota, jalosta tai pidä kaupan 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita;
Es sei indessen angemerkt, dass viele von dieser Untersuchung betroffene ausführende Länder ihre Verkäufe in US-Dollar abwickeln. Monien tämän tutkimuksen piiriin kuuluvien viejämaiden myynti tapahtuu yleensä Yhdysvaltojen dollareissa.
Nach der gewerblichen Niederlassung dürfen die Finanzinstitutionen ihre Geschäfte mit Gebietsansässigen nur in der rumänischen Landeswährung abwickeln. Kaupallisen sijoittautumisen jälkeen rahoituslaitokset voivat harjoittaa liiketoimia maassa oleskelevien kanssa ainoastaan Romanian kansallisessa valuutassa.
Des Weiteren wird die Bank ihre Leasingtätigkeiten bis zum […] abwickeln oder verkaufen. Lisäksi se luopuu leasingtoiminnoistaan tai myy ne […] mennessä.
Die Bank wird all ihre Vermögenswerte im Zeitraum von 2010 bis 2017 verkaufen und abwickeln. Se myy ja kuluttaa loppuun kaiken omaisuutensa vuosina 2010–2017.
Die Gemeinde hat betont, dass sie den Verkauf so abwickeln wollte, dass er nicht mit den Beihilferegelungen des EWR kollidierte. Kunta on korostanut, että se pyrki hoitamaan kaupan tavalla, joka ei aiheuttaisi ETA:n valtiontukisääntöihin liittyviä ongelmia.
sie lassen ihre Geschäfte unter der Verantwortung eines Clearinginstituts ausführen und abwickeln, wobei letzteres die Garantie dafür übernimmt. joiden liiketoimien toteuttaminen ja selvitys on selvitysyhteisön vastuulla ja sen takaamaa.
wettbewerbsorientierte Preisgestaltung und die Fähigkeit des Geschäftspartners, unter allen Marktbedingungen große Volumina von Devisengeschäften abwickeln zu können; vastapuolen kilpailukykyinen hinnoittelu ja kyky käsitellä suuria volyymeja kaikenlaisissa markkinaolosuhteissa; sekä
Maschinen zum Auf– oder Abwickeln, Falten, Schneiden oder Auszacken von textilen Flächenerzeugnissen koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaamista tai pykäreunan tekemistä varten
- 15 Flughäfen mit 5 bis 10 Mio. Passagieren, die rund 14 % des Luftverkehrs in Europa abwickeln; - 15 sellaista lentoasemaa, joiden kautta kulkee 5–10 miljoonaa matkustajaa; luokka kattaa noin 14 prosenttia Euroopan lentoliikenteestä,
- 57 Flughäfen mit 1 bis 5 Mio. Passagieren, die rund 17 % des Luftverkehrs in Europa abwickeln; - 57 sellaista lentoasemaa, joiden kautta kulkee 1–5 miljoonaa matkustajaa; luokka kattaa noin 17 prosenttia Euroopan lentoliikenteestä,
- 67 Flughäfen mit 200000 bis 1 Mio. Passagieren, die rund 4 % des Luftverkehrs in Europa abwickeln [11]. - 67 sellaista lentoasemaa, joiden kautta kulkee 200000–1 miljoona matkustajaa; luokka kattaa noin 4 prosenttia Euroopan lentoliikenteestä. [11]
1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Dienstleistungserbringer folgende Verfahren und Formalitäten über einheitliche Ansprechpartner abwickeln können: 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että palveluntarjoaja pystyy hoitamaan keskitettyjen asiointipisteiden kautta, seuraavat menettelyt ja muodollisuudet:
Die Kommission sollte die Zahlungsverfahren transparent und kundengerecht abwickeln. Komission olisi suoritettava maksut avoimesti ja asiakaskeskeisesti.
Kann die Kommission anschaulich darlegen, wie die Entwicklungsländer und die EU diesen Handel abwickeln? Voisiko komissio antaa selkeää tietoa siitä, miten tähän kauppaan suhtaudutaan nykyään kehitysmaissa ja Euroopassa?
Die Gesundheitsfonds, die die LKF-Finanzierung abwickeln, haben lediglich eine Finanzierungsfunktion und keine Nachfragefunktion. LKF-rahoitusta hoitavilla terveydenhuoltorahastoilla on vain rahoitustehtävä, ei kysyntätehtävää.
Welche Behörden werden in den USA und in der EU die Auskunfts-, Löschungsaufforderungs- und Beschwerdeverfahren abwickeln? Mitkä viranomaiset Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa käsittelevät tiedonsaantipyyntöjä, tietojen poistamisvaatimuksia ja valituksia?
ihre Geschäfte unter der Verantwortung eines Clearinginstituts ausführen und abwickeln lassen, wobei letzteres die Garantie dafür übernimmt. joiden transaktioiden toteuttaminen ja selvitys on selvitysyhteisön vastuulla ja sen takaamaa.
folgende Verfahren und Formalitäten abwickeln können: , jäljempänä "keskitetty asiointipiste" seuraavat menettelyt ja muodollisuudet:
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Dienstleistungserbringer folgende Verfahren und Formalitäten über einheitliche Ansprechpartner abwickeln können: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että palveluntarjoaja pystyy hoitamaan keskitettyjen asiointipisteiden kautta, seuraavat menettelyt ja muodollisuudet: