DE Phrasen mit fundusz inwestycyjny ES Übersetzungen
Sachleistungen: Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaler Gesundheitsfonds), Warschau“. prestaciones en especie: Narodowy Fundusz Zdrowia (Caja nacional del seguro de enfermedad), Varsovia»,
Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Nationaler Gesundheitsfonds — Regionale Zweigstelle) mit Zuständigkeit für den Wohn- oder Aufenthaltsort der betreffenden Person“. Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Caja nacional del seguro de enfermedad — Delegación) de la región de residencia o estancia del interesado»,
Sachleistungen: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Nationaler Gesundheitsfonds — Regionale Zweigstelle) mit Zuständigkeit für den Wohn- oder Aufenthaltsort der betreffenden Person; prestaciones en especie: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Caja nacional del seguro de enfermedad — Oficina regional) de la región de residencia o estancia del asegurado;
Sachleistungen: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Nationaler Gesundheitsfonds — Regionale Zweigstelle) mit Zuständigkeit für den Wohn- oder Aufenthaltsort der betreffenden Person“. prestaciones en especie: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Caja nacional del seguro de enfermedad — Oficina regional) de la región de residencia o estancia del asegurado»,
Sachleistungen: Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaler Gesundheitsfonds), Warschau. Prestaciones en especie: Narodowy Fundusz Zdrowia (Caja nacional del seguro de enfermedad), Varsovia
Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaler Gesundheitsfonds), Warschau“. Narodowy Fundusz Zdrowia (Caja nacional del seguro de enfermedad), Varsovia»,
Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaler Gesundheitsfonds), Warschau“. Narodowy Fundusz Zdrowia (Caja nacional del seguro de enfermedad), Varsovia»;
in Polen: an die regionale Zweigstelle des „Narodowy Fundusz Zdrowia“ (Nationaler Gesundheitsfonds); en Polonia, a la delegación regional del "Narodowy Fundusz Zdrowia" (Instituto nacional de salud);
inPolen: die für den Wohnort zuständige regionale Zweigstelle des „Narodowy Fundusz Zdrowia“ (Nationaler Gesundheitsfonds); en losPaíses Bajos,el Instituto de salud competente del lugar de residencia;
inPolen:bei der für den Wohnort zuständigen regionalen Zweigstelle des „Narodowy Fundusz Zdrowia“ (Nationaler Gesundheitsfonds); enPolonia, la delegación regional del «Narodowy Funsdusz Zdrowia» (Instituto nacional de salud) competente del lugar de residencia;
inPolen: bei der für den Wohn- oder Aufenthaltsort zuständigen regionalen Zweigstelle des „Narodowy Fundusz Zdrowia“ (Nationaler Gesundheitsfonds); enPolonia, la delegación regional del «Narodowy Funsdusz Zdrowia» (Instituto nacional de salud) competente del lugar de residencia o estancia;
inPolen: bei der für den Wohnort zuständigen regionalen Zweigstelle des „Narodowy Fundusz Zdrowia“ (Nationaler Gesundheitsfonds); enPolonia, la delegación regional del «Narodowy Funsdusz Zdrowia» (Instituto nacional de salud) competente del lugar de residencia;
inPolen: bei der für den Aufenthaltsort zuständigen regionalen Zweigstelle des „Narodowy Fundusz Zdrowia“ (Nationaler Gesundheitsfonds); enPolonia, la delegación regional del «Narodowy Funsdusz Zdrowia» (Instituto nacional de salud) competente del lugar de residencia;
inPolen: an den Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaler Gesundheitsfonds), Warschau; enPolonia, el «Narodowy Funsdusz Zdrowia» (Instituto nacional de salud), Varsovia;
Der Regionale Wirtschaftsfonds (Regionalny Fundusz Gospodarczy, nachstehend „RFG“ genannt) ist der Nachfolger der HCz unter neuem Namen. Regionalny Fundusz Gospodarczy (Fondo Económico Regional, en adelante «RFG») será la sucesora de HCz con un nuevo nombre.
Sachleistungen: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Nationaler Gesundheitsfonds, Warschau)“ prestaciones en especie: Narodowy Fundusz Zdrowia (Caja nacional del seguro de enfermedad), Varsovia.»,
Narodowy Fundusz Zdrowia (Nationaler Gesundheitsfonds, Warschau) Narodowy Fundusz Zdrowia (Caja Nacional del Seguro de Enfermedad), Varsovia;
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Fondo Nacional para la Rehabilitación de los Discapacitados (PFRON)
Fonds für garantierte Arbeitnehmerleistungen (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) dient der Sicherung von Arbeitnehmerforderungen im Fall einer Insolvenz des Arbeitgebers. La misión del Fondo de Garantía Salarial (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) es velar por el pago de las reclamaciones de los empleados en caso de insolvencia del empresario.
Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (Nationaler Gesundheitsfonds, Warschau) Narodowy Fundusz Zdrowia (Caja Nacional del Seguro de Enfermedad), Varsovia;
Die größten Aktionäre des Unternehmens Gdingener Werft sind [6] das polnische Ministerium für Staatsvermögen, das 32 % der Aktien hält, was 35 % der Stimmrechte entspricht, das private Unternehmen Ray Car Carriers LTD (entsprechend 16 % und 22 %), die Staatsgesellschaft Korporacja Polskie Stocznie SA (10 % und 6 %), die Agentur für industrielle Entwicklung — Agencja Rozwoju Przemysłu SA (nachfolgend „ARP“ genannt, mit entsprechend 9 % und 13 %), und der Investmentfonds StoczniowyFundusz Inwestycyjnyy S.A. (entsprechend 7 % und 5 %). Los principales accionistas del Astillero Gdynia son [6]: el Ministerio del Tesoro Público, que posee el 32 % de las acciones, lo que corresponde al 35 % de los derechos de voto; la empresa privada Ray Car Carriers Ltd (con el 16 % y el 22 %, respectivamente); Korporacja Polskie Stocznie SA (Corporación de Astilleros Polacos, 10 % y 6 %); Agencja Rozwoju Przemysłu SA (Agencia de Desarrollo Industrial, en lo sucesivo, «ARP», con un 9 % y un 13 %, respectivamente) y Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny SA (Fondo de Inversión para la Construcción Naval, 7 % y 5 %, respectivamente).
(35) Władze przyznające pomoc to Skarb Państwa, Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe, władze samorządowe, Urzędy Celne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (35) Władze przyznające pomoc to Skarb Państwa, Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe, władze samorządowe, Urzędy Celne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3 | 22.4 2004 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychWpłaty na PFRON | Umorzenie(należność główna + odsetki) | 2254 | 2254 | 3 | 22.4 2004 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychWpłaty na PFRON | Umorzenie(należność główna + odsetki) | 2254 | 2254 |
4 | 30.4.2004 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychWpłaty na PFRON | Umorzenie | 626 | 552 | 4 | 30.4.2004 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychWpłaty na PFRON | Umorzenie | 626 | 552 |
4 | 13.4.2004Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów | Ministerstwo Finansów | Gwarancje i poręczenia na kredyt inwestycyjny | 612896 | 612896 | 4 | 13.4.2004Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów | Ministerstwo Finansów | Gwarancje i poręczenia na kredyt inwestycyjny | 612896 | 612896 |
(8) Największymi akcjonariuszami Stoczni Gdynia są: Ministerstwo Skarbu Państwa posiadające 44,96 % akcji, co daje 56 % praw głosu, oraz prywatna Korporacja Polskie Stocznie S.A. (13,83 %; 10,77 %) i StocznFundusz Inwestycyjnycyjny S.A. (10,19 %; 7,93 %). Udziały pozostałych akcjonariuszy mieszczą się w granicach 4 %. (8) Największymi akcjonariuszami Stoczni Gdynia są: Ministerstwo Skarbu Państwa posiadające 44,96 % akcji, co daje 56 % praw głosu, oraz prywatna Korporacja Polskie Stocznie S.A. (13,83 %; 10,77 %) i Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (10,19 %; 7,93 %). Udziały pozostałych akcjonariuszy mieszczą się w granicach 4 %.
(22) Stocznia korzystała ze wsparcia następujących instytucji państwowych: Ministerstwo Skarbu, ARP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (odtąd zwany "ZUS"), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odtąd zwany "PFRON"), Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego miasta Szczecin, Wojewoda Zachodniopomorski, oraz Urząd Skarbowy. (22) Stocznia korzystała ze wsparcia następujących instytucji państwowych: Ministerstwo Skarbu, ARP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (odtąd zwany "ZUS"), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odtąd zwany "PFRON"), Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego miasta Szczecin, Wojewoda Zachodniopomorski, oraz Urząd Skarbowy.
Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde | Name: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Nombre y dirección de la autoridad que concede la ayuda | Nombre: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
31. | 2004 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Odroczenie spłaty składek za czerwiec — grudzień 2003 r. | 708,1 | 40,0 | Wyłącznie umowy ustne | 31. | 2004 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Odroczenie spłaty składek za czerwiec — grudzień 2003 r. | 708,1 | 40,0 | Wyłącznie umowy ustne |
Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde | Name: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Nationaler Fonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft) | Nombre y dirección de la autoridad que concede la ayuda | Nombre: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |

ES Wörter ähnlich wie fundusz inwestycyjny