Zwangsvorstellung (Nomen)

1

obsession (n)

Psychologie
2
Psychologie
3

monomania (n)

Psychiatrie