zusammennehmen (Verb)

1

gather (v)

Mut
2

muster (v)

Mut