Zusammenhang (Nomen)

1
Beziehung, Idee
2
Idee
3

bearing (n)

Korrelation
4
Idee
5

relation (n)

Beziehung
6
Zusammenhalt
7

context (n)

Beziehung, allgemein, circumstances or settings
  • 1. Zusammenhang
  • 1. Context
  • Politischer Zusammenhang
  • Policy context
  • Rechtlicher Zusammenhang
  • Legal context
8

coherence (n)

Beziehung, Zusammenhalt
10

Satzbeispiele & Übersetzungen

Historischer Zusammenhang
Historical background
Historischer Zusammenhang
Link Historical link
Zusammenhang
Background
Zusammenhang
Link
Epidemiologischer Zusammenhang
Epidemiological link
epidemiologischer Zusammenhang
An epidemiological link
epidemiologischer Zusammenhang
an epidemiological link
Im Zusammenhang mit Reben
Vine-related
epidemiologischer Zusammenhang;
An epidemiological link
epidemiologischer Zusammenhang;
an epidemiological link
Naturgegebener Zusammenhang
Natural conditions
Zusammenhang mit der geografischen Umgebung Historischer Zusammenhang
Link Historical