Zentaur (Nomen)

1

centaur (n)

Mythologie
2

Centaurus (n)

Südhimmel, spring constellation of the northern sky
Greek mythology