vitriol of iron

Satzbeispiele & Übersetzungen

Of iron
des Eisens
Of malleable cast iron
aus verformbarem Gusseisen
Mining of iron ores
Eisenerzbergbau
E 172 IRON OXIDES AND IRON HYDROXIDES
E 172 EISENOXIDE UND EISENHYDROXIDE
E 172 IRON OXIDES AND IRON HYDROXIDES
E 172 EISENOXIDE UND EISENHYDROXIDE Synonyme
Iron pyrites and iron oxides
Eisenpyrit und Eisenoxid