Vinyl (Nomen)

1

vinyl (n)

Stoff
 • 1-Vinyl-2-pyrrolidon, Homopolymer, butyliert
 • 1-vinyl-2-pyrrolidone, homopolymer, butylated
 • Vinyl-4-tert-butylbenzoat
 • Vinyl 4-tert-butylbenzoate
 • Copolymer aus N-Vinylcaprolactam, N-Vinyl-2-pyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat
 • Copolymer of N-vinylcaprolactam, N-vinyl-2-pyrrolidone and dimethylaminoethyl methacrylate

Satzbeispiele & Übersetzungen

5-Vinyl-2-pyrrolidon
5-Vinyl-2-pyrrolidone
N-Vinyl-N-methylacetamid
N-vinyl-N-methylacetamide
N-Methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammoniumchlorid, Natriumsalz-Octadecylmethacrylat-Ethylmethacrylat-Cyclohexylmethacrylat-N-Vinyl-2-pyrrolidon, Copolymere
N-methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammonium chloride, sodium salt -octadecyl methacrylate-ethyl methacrylate-cyclohexyl methacrylate-N-vinyl-2-pyrrolidone, copolymers
1-Vinyl-2-pyrrolidon
1-Vinyl-2-pyrrolidone

vinyl (Nomen)

1
2

Vinyl (n)

material
 • Vinyl 4-tert-butylbenzoate
 • Vinyl-4-tert-butylbenzoat
 • vinyl chloroacetate,
 • Vinylchloracetat,
 • Vinyl acetate
 • Vinylacetat
3

Satzbeispiele & Übersetzungen

Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers
Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere
Vinyl chloride
Vinylchlorid
Vinyl chloroacetate
Vinylchloracetat
Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers; and other vinyl chloride copolymers; in primary forms
Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere und andere Copolymere des Vinylchlorids
Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers and other vinyl chloride copolymers, in primary forms
Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere und andere Copolymere des Vinylchlorids
vinyl chloride
Vinylchlorid
Vinyl Acetate
Vinylacetat