verpfeifen (Verb)

1

tell on (v)

Auskunft
2

snitch on (v)

Auskunft
3

squeal on (v)

Auskunft