Urbild (Nomen)

1

archetype (n)

Archetyp
2

prototype (n)

Archetyp