Gesuchter Begriff Uppercut hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch EN Englisch
Uppercut (n) [Sportarten - Boxen] {m} uppercut (n) [Sportarten - Boxen]
Uppercut (n v) [in boxing] {m} uppercut (n v) [in boxing]
EN Englisch DE Deutsch
uppercut (n v) [in boxing] Aufwärtshaken (n v) {m} [in boxing]
uppercut (n) [sports - boxing] Aufwärtshaken (n) {m} [sports - boxing]
uppercut (n v) [in boxing] Uppercut (n v) {m} [in boxing]
uppercut (n) [sports - boxing] Uppercut (n) {m} [sports - boxing]