umherstreifen (Verb)

1

ramble (v)

Wandern
2

stray (v)

Wandern
3

rove (v)

allgemein
4

wander (v)

Wandern
5

roam (v)

Wandern
6

prowl (v)

Tiere
7