typist (Nomen)

person who types, profession - man