tributpflichtig (Adjektiv)

1

tributary (a)

Land