throb (Nomen | Verb)

6

Pochen (v n)

beating, vibration or palpitation