test object

Satzbeispiele & Übersetzungen

Object managers
Objektmanager
TRANSPORT OBJECT
TRANSPORTOBJEKT
object related
auf Transportobjekt
Object
Ziel
Object
Gegenstand
Object
Zweck
Object
Zweck der Richtlinie
Object
Ziel der Richtlinie
Object probe
Objektsonde
External object identifier of the spatial object.
Externer Objektidentifikator des Geo-Objekts.
External object identifier of spatial object.
Externer Objektidentifikator des Geo-Objekts.
Transport Object
Verkehrsobjekt
Hydro Object
Hydro-Objekt
Main object
Hauptgegenstand
Meta object
Meta-Feature
Geophysical Object
Geophysikalisches Objekt
Hydrogeological Object
Hydrogeologisches Objekt
Dropped object
Objekt fallen gelassen
Rated object
Bewertetes Objekt
Members object.
Einspruch dagegen erheben.