tertiary cabling

Satzbeispiele & Übersetzungen

Tertiary water treatment
Nebenaufbereitung von Wasser
Tertiary-Butyl-p-benzoquinone
tert-Butyl-p-benzochinon
A mixture of 2-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole
Gemisch aus 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisol und 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol
Network cabling
Netzverkabelung
Installation of computer cabling
Installation von Computerkabelnetzen
cabling,
Verkabelung,
3-Tertiary-butyl-4-hydroxyanisole; A mixture of 2-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol; Gemisch aus 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisol und 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol
Tertiary treatment
Dritte Reinigungsstufe
5.3.6. Tertiary water treatment
5.3.6 Nebenaufbereitung von Wasser