Terabyte (Nomen)

1

terabyte (n)

Informatik, 1,000,000,000,000 bytes

terabyte

1,000,000,000,000 bytes