taper drift

Satzbeispiele & Übersetzungen

Zero drift
Nullpunktdrift
Span drift
Messbereichsdrift
Any drift-net
Treibnetze
Drift and fixed nets
Treib- und Stellnetze
Drift nets
Treibnetze
relative drift,
relative Kursversetzung
Candle, wax taper, match or lighter
Kerze, Fidibus, Streichholz oder Feuerzeug
Baseline drift
Basislinien-Verschiebung
Drift gillnets
Treibnetze
Drift longlines
Treibende Langleinen
Drift correction
Driftkorrekturen
drift,
Abdrift,
Drift validation and drift correction
Validierung und Korrektur der Drift