DE Phrasen mit ta hänsyn till EN Übersetzungen
Schwedisch återbördad till licensinnehavaren den … in Swedish återbördad till licensinnehavaren den …
Schwedisch återbördad till licensinnehavaren den … In Swedish återbördad till licensinnehavaren den …
typhimurium TA 1537 oder TA 97 oder TA 97a und typhimurium TA1537 or TA97 or TA97a, and
Schwedisch Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011. In Swedish Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.
Schwedisch Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011. In Swedish Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“ Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“ VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
Till and Whitehead Ltd., Cheltenham, Vereinigtes Königreich Till and Whitehead Ltd, Cheltenham, United Kingdom
- återbördad till licensinnehavaren den ... - återbördad till licensinnehavaren den ...
- Återbördad till licensinnehavaren den ... - Återbördad till licensinnehavaren den ...
- Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004. - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
27. När beloppet och villkoren för det lånade kapitalet fastställdes säger sig den finska regeringen ha tagit hänsyn till Vägaffärsverkets förpliktelser i fråga sysselsättningen under övergångsperioden. Riksdagen hade också beslutat att Vägaffärsverkets skuld till staten i den första balansräkningen inte skulle kunna åberopas som skäl för varsla personalen om uppsägning. 27. När beloppet och villkoren för det lånade kapitalet fastställdes säger sig den finska regeringen ha tagit hänsyn till Vägaffärsverkets förpliktelser i fråga sysselsättningen under övergångsperioden. Riksdagen hade också beslutat att Vägaffärsverkets skuld till staten i den första balansräkningen inte skulle kunna åberopas som skäl för varsla personalen om uppsägning.
2.2.1.2. Överföringen av tillgångar till Vägaffärsverket 2.2.1.2. Överföringen av tillgångar till Vägaffärsverket
34. För att kunna få fram ett värde på mark- och gruvresurserna tillsatte det finska kommunikationsdepartementet en arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera värdet Vägaffärsverkets gruvresurser och deras strategiska betydelse ur konkurrenssynpunkt, med hänsyn tagen till såväl deras kvalitet och lokalisering som till resurser som ägs av andra. 34. För att kunna få fram ett värde på mark- och gruvresurserna tillsatte det finska kommunikationsdepartementet en arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera värdet Vägaffärsverkets gruvresurser och deras strategiska betydelse ur konkurrenssynpunkt, med hänsyn tagen till såväl deras kvalitet och lokalisering som till resurser som ägs av andra.
35. Arbetsgruppen hade i uppdrag at lägga fram förslag, dels i fråga om de resurser som blev kvar hos Vägförvaltningen, dels i fråga de resurser som överfördes till Vägaffärsverket, samt dessutom i fråga om det aktuella värdet på samtliga resurser. Gruppen lyckades emellertid inte komma fram till en konsensus i fråga om uppdelningen av marken och dess värde. Därför begärde kommunikationsministeriet in synpunkter på rapporten från Vägaffärsverket, den privata gruvindustrin, Lantmäteriverket och Catella Kiinteistöarviointi Oy (ett företag som gör fastighetsvärderingar). Dessutom lade den privata gruvindustrin fram kompletterande förslag som diskuterades med kommunikationsministeriet. Värdet på gruvresurserna beräknades med hänsyn tagen till sektorns argument, till dess yttranden och till de tidigare värderingar som gjorts. 35. Arbetsgruppen hade i uppdrag at lägga fram förslag, dels i fråga om de resurser som blev kvar hos Vägförvaltningen, dels i fråga de resurser som överfördes till Vägaffärsverket, samt dessutom i fråga om det aktuella värdet på samtliga resurser. Gruppen lyckades emellertid inte komma fram till en konsensus i fråga om uppdelningen av marken och dess värde. Därför begärde kommunikationsministeriet in synpunkter på rapporten från Vägaffärsverket, den privata gruvindustrin, Lantmäteriverket och Catella Kiinteistöarviointi Oy (ett företag som gör fastighetsvärderingar). Dessutom lade den privata gruvindustrin fram kompletterande förslag som diskuterades med kommunikationsministeriet. Värdet på gruvresurserna beräknades med hänsyn tagen till sektorns argument, till dess yttranden och till de tidigare värderingar som gjorts.
56. Syftet med att begränsa Vägaffärsverkets verksamhet är enligt den finländska statsförvaltningen att säkerställa att vägverksförnyelsen genomförs på ett kontrollerat sätt med hänsyn till sektorn för anläggningsarbeten. 56. Syftet med att begränsa Vägaffärsverkets verksamhet är enligt den finländska statsförvaltningen att säkerställa att vägverksförnyelsen genomförs på ett kontrollerat sätt med hänsyn till sektorn för anläggningsarbeten.
84. Den metod som använts för att beräkna priset vid förhandlingsentreprenaderna inom vägsektorn, och som innebär att man utgår från priset för ett jämförbart upphandlingkontrakt och sedan höjer det för att ta hänsyn till Vägaffärsverkets strukturella nackdelar, ger ett entreprenadpris som ligger över marknadspriset, enligt vad som kan konstateras i t.ex. resultaten av offentliga upphandlingar. 84. Den metod som använts för att beräkna priset vid förhandlingsentreprenaderna inom vägsektorn, och som innebär att man utgår från priset för ett jämförbart upphandlingkontrakt och sedan höjer det för att ta hänsyn till Vägaffärsverkets strukturella nackdelar, ger ett entreprenadpris som ligger över marknadspriset, enligt vad som kan konstateras i t.ex. resultaten av offentliga upphandlingar.
113. I fråga om dessa åtgärder anser kommissionen därför också att man måste ta hänsyn till att stödåtgärderna var tidsbegränsade och att Finland efter övergångsperioden helt har öppnat sin marknad för vägplanering, vägbygge och vägunderhåll. Detta måste ses i Finlands fördel när stödets förenlighet bedöms. I avsnitt 3.2.1 nedan undersöks det mer ingående huruvida dessa åtgärder är förenliga. 113. I fråga om dessa åtgärder anser kommissionen därför också att man måste ta hänsyn till att stödåtgärderna var tidsbegränsade och att Finland efter övergångsperioden helt har öppnat sin marknad för vägplanering, vägbygge och vägunderhåll. Detta måste ses i Finlands fördel när stödets förenlighet bedöms. I avsnitt 3.2.1 nedan undersöks det mer ingående huruvida dessa åtgärder är förenliga.
(a) Huruvida överföringen av mark och grustag från den finska staten till Vägaffärsverket ägde rum till marknadsvärde. (a) Huruvida överföringen av mark och grustag från den finska staten till Vägaffärsverket ägde rum till marknadsvärde.
2.1 Bakgrund till den anmälda stödordningen 2.1 Bakgrund till den anmälda stödordningen
(11) Antalet stödmottagare uppskattas till 101–500. (11) Antalet stödmottagare uppskattas till 101–500.
(39) Kommissionen anser att man vid bedömningen av den samlade finansiella bördan för de företag som deltar i EU:s utsläppshandelssystem jämfört med de företag som inte deltar måste ta hänsyn till att medlemsstaterna fastställer mängden totala utsläppskvoter och att de under den första handelsperioden var tvungna att dela ut minst 95 % av utsläppsrätterna avgiftsfritt till företagen. (39) Kommissionen anser att man vid bedömningen av den samlade finansiella bördan för de företag som deltar i EU:s utsläppshandelssystem jämfört med de företag som inte deltar måste ta hänsyn till att medlemsstaterna fastställer mängden totala utsläppskvoter och att de under den första handelsperioden var tvungna att dela ut minst 95 % av utsläppsrätterna avgiftsfritt till företagen.
- Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95. - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.
- Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.%quot% - Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.`
Rechtsgrundlage: "Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor" %amp% "Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konverting till förnybara energikällor" Legal basis: "Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor" & "Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konverting till förnybara energikällor"
- Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004. - Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
-//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0421 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0422 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0423 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0424 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0425 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0426 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0427 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0428 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0429 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0430 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0431 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0432 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0433 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0434 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0435 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0436 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0437 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0438 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0439 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0440 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0441 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0421 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0422 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0423 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0424 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0425 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0426 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0427 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0428 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0429 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0430 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0431 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0432 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0433 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0434 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0435 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0436 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0437 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0438 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0439 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0440 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P5-TA-2001-0441 0 DOC XML V0//EN
-//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0478 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0479 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0480 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0481 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0482 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0483 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0484 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0485 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0486 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0487 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0488 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0489 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0490 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0491 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0492 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0493 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0494 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0495 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0496 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0497 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0498 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0499 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0500 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0501 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0502 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0503 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0504 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0478 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0479 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0480 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0481 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0482 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0483 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0484 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0485 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0486 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0487 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0488 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0489 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0490 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0491 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0492 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0493 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0494 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0495 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0496 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0497 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0498 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0499 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0500 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0501 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0502 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0503 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2008-0504 0 DOC XML V0//EN
-//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0146 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0147 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0148 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0149 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0150 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0151 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0152 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0153 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0154 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0155 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0156 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0157 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0158 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0159 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0160 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0161 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0162 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0163 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0164 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0165 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0166 0 DOC XML V0//DE -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0146 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0147 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0148 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0149 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0150 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0151 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0152 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0153 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0154 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0155 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0156 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0157 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0158 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0159 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0160 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0161 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0162 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0163 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0164 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0165 0 DOC XML V0//EN -//EP//TEXT TA P6-TA-2009-0166 0 DOC XML V0//EN
vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända
till den adress som anges nedan till den adress som anges nedan