Stinker

2

dog

person who stinks
4
5
8

stinker (Nomen)

1

Schuft (n)

person - man
person - man
person who stinks