DE Phrasen mit sprawa EN Übersetzungen
(1) Stosownie do przepisów pkt 3 załącznika IV do Traktatu Akcesyjnego, regulującego procedurę mechanizmu przejściowego, Polska zgłosiła dnia 29 kwietnia 2004 r. środki restrukturyzacyjne na rzecz Stoczni Gdynia S.A. (Stocznia Gdynia, spółka akcyjna, dalej zwana "Stocznią Gdynia&amSprawa;). Sprawa została zarejestrowana pod numerem PL 34/2004. (1) Stosownie do przepisów pkt 3 załącznika IV do Traktatu Akcesyjnego, regulującego procedurę mechanizmu przejściowego, Polska zgłosiła dnia 29 kwietnia 2004 r. środki restrukturyzacyjne na rzecz Stoczni Gdynia S.A. (Stocznia Gdynia, spółka akcyjna, dalej zwana "Stocznią Gdynia"). Sprawa została zarejestrowana pod numerem PL 34/2004.
(3) Zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE, Polska zgłosiła pismem z dnia 8 października 2004 r., zarejestrowanym tego samego dnia, środki udzielone Stoczni Gdańskiej — Grupa Stoczni Gdynia S.A. (Stocznia Gdańska — Grupa Stoczni Gdynia, spółka akcyjna, dalej zwana "Stocznią Gdańską"). Polska poinformowała Komisję o tych środkach w celu uzyskania pewności prawnej, że zostały udzielone przed dniem przystąpienia i z tego powodu nie stanowiły nowej pomocy, którą Komisja mogłaby badać stosownie do art. 88 Traktatu WE. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że te środki stanowią nową pomoc, Polska zwróciła się o ich zatwierdzenie jako Sprawa restrukturyzacyjnej. Sprawa została zarejestrowana pod numerem N 438/2004. (3) Zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE, Polska zgłosiła pismem z dnia 8 października 2004 r., zarejestrowanym tego samego dnia, środki udzielone Stoczni Gdańskiej — Grupa Stoczni Gdynia S.A. (Stocznia Gdańska — Grupa Stoczni Gdynia, spółka akcyjna, dalej zwana "Stocznią Gdańską"). Polska poinformowała Komisję o tych środkach w celu uzyskania pewności prawnej, że zostały udzielone przed dniem przystąpienia i z tego powodu nie stanowiły nowej pomocy, którą Komisja mogłaby badać stosownie do art. 88 Traktatu WE. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że te środki stanowią nową pomoc, Polska zwróciła się o ich zatwierdzenie jako pomocy restrukturyzacyjnej. Sprawa została zarejestrowana pod numerem N 438/2004.
(1) Zgodnie z Aneksem IV, punkt 3 Traktatu Akcesyjnego dotyczącym procedury przejściowej Polska zgłosiła pismem z 27 kwietnia zarejestrowanym 28 kwietnia 2004 r. plan restrukturyzacji dla Stoczni Szczecińskiej Nowej Sp. z o.o. (odtąd zwaną "Stocznią Szczecińską&amSprawa;). Sprawa została zarejestrowana pod numerem PL 31/2004. (1) Zgodnie z Aneksem IV, punkt 3 Traktatu Akcesyjnego dotyczącym procedury przejściowej Polska zgłosiła pismem z 27 kwietnia zarejestrowanym 28 kwietnia 2004 r. plan restrukturyzacji dla Stoczni Szczecińskiej Nowej Sp. z o.o. (odtąd zwaną "Stocznią Szczecińską"). Sprawa została zarejestrowana pod numerem PL 31/2004.
(3) W piśmie z 20 kwietnia 2005 r. zarejestrowanym tego samego dnia strona polska zaakceptowała fakt, że Komisja potraktuje zgłoszenie z 27 kwietnia 2004 r. sprawy PL 31/2004 również jako zgłoszenie podlegające artykułowi 88(2) Traktatu WE dotyczącego wszelkich środków, które zostaną uznane za nową pomSprawastwa. Sprawa ta otrzymała nowy numer: N 203/2005 (3) W piśmie z 20 kwietnia 2005 r. zarejestrowanym tego samego dnia strona polska zaakceptowała fakt, że Komisja potraktuje zgłoszenie z 27 kwietnia 2004 r. sprawy PL 31/2004 również jako zgłoszenie podlegające artykułowi 88(2) Traktatu WE dotyczącego wszelkich środków, które zostaną uznane za nową pomoc państwa. Sprawa ta otrzymała nowy numer: N 203/2005
18. Ponadto Komisja musi określić, czy przedmiotowe środki zapewniają Poczcie Polskiej korzyści gospodarcze, gdyż w razie spełnienia wszystkich kryteriów określonych w wyroku w sprawie Altmarsprawa. sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH ust. 87-97) mogą one nie kwalifikować się jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu. Mowa tu o następujących kryteriach: 18. Ponadto Komisja musi określić, czy przedmiotowe środki zapewniają Poczcie Polskiej korzyści gospodarcze, gdyż w razie spełnienia wszystkich kryteriów określonych w wyroku w sprawie Altmark (zob. sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH ust. 87-97) mogą one nie kwalifikować się jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu. Mowa tu o następujących kryteriach:
(3) Niniejsza sprawa powiązana jest ze sprawą N184/05 dotyczącą pomocy na restrukturyzację na rzecz firmy HSW — Zakład Metalurgiczny, która jest spółką zależną HSW S.A. Polska zgłosiła program restrukturyzacji HSW — Zakład Metalurgiczny, producenta stali, celem uzyskania pewności prawnej. Władze polskie utrzymują, że zamierzona restrukturyzacja zadłużenia publicznoprawnego HSW — Zakład Metalurgiczny nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ wierzyciel prywatny na miejscu jakiegokolwiek wierzyciela publicznego również zaakceptowałby taką restrukturyzację. Dnia 7 października 2005 r. władze polskie wystąpiły do Komisji o zawieszenie procedury z uwagi na fakt znalezienia prywatnego inwestora. Dnia 27 września 2005 r. podpisano umowę prywatyzacyjną. Dnia 29 kwietnia 2004 r. Polska zgłosiła pomoc restrukturyzacyjną na rzecz innej spółki zależnej HSW S.A., mianowicie HSW — Zakładu Zespołów Mechanicznych, w trybie procedury opisanej w pkt 2 załącznika IV.3 Traktatu o Przystąpieniu (%quot%mechanizm przejściowy%quot%). Dnia 8 listopada 2004 r. Polska wycofała wspomnianą notyfikację z uwagi na fakt, że pomoc ta została przyznania przed dniem przystąpienia i nie może być uznana za mającą zastosowanie po dniu przystąpienia. (3) Niniejsza sprawa powiązana jest ze sprawą N184/05 dotyczącą pomocy na restrukturyzację na rzecz firmy HSW — Zakład Metalurgiczny, która jest spółką zależną HSW S.A. Polska zgłosiła program restrukturyzacji HSW — Zakład Metalurgiczny, producenta stali, celem uzyskania pewności prawnej. Władze polskie utrzymują, że zamierzona restrukturyzacja zadłużenia publicznoprawnego HSW — Zakład Metalurgiczny nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ wierzyciel prywatny na miejscu jakiegokolwiek wierzyciela publicznego również zaakceptowałby taką restrukturyzację. Dnia 7 października 2005 r. władze polskie wystąpiły do Komisji o zawieszenie procedury z uwagi na fakt znalezienia prywatnego inwestora. Dnia 27 września 2005 r. podpisano umowę prywatyzacyjną. Dnia 29 kwietnia 2004 r. Polska zgłosiła pomoc restrukturyzacyjną na rzecz innej spółki zależnej HSW S.A., mianowicie HSW — Zakładu Zespołów Mechanicznych, w trybie procedury opisanej w pkt 2 załącznika IV.3 Traktatu o Przystąpieniu (%quot%mechanizm przejściowy%quot%). Dnia 8 listopada 2004 r. Polska wycofała wspomnianą notyfikację z uwagi na fakt, że pomoc ta została przyznania przed dniem przystąpienia i nie może być uznana za mającą zastosowanie po dniu przystąpienia.
[24] Patrz decyzja z 5.7.2005, sprawa C 20/04, Huta Częstochowa (dotychczas nieopublikowana ) i decyzja z 14.12.2004, Třinecké Železárny a.s, Dz.U. C 22 z 27.1.2005, str. 2. [24] Patrz decyzja z 5.7.2005, sprawa C 20/04, Huta Częstochowa (dotychczas nieopublikowana ) i decyzja z 14.12.2004, Třinecké Železárny a.s, Dz.U. C 22 z 27.1.2005, str. 2.
[26] Sprawa C-256/97 DMT [1999] ECR I-3913, ust. 21. [26] Sprawa C-256/97 DMT [1999] ECR I-3913, ust. 21.
[27] Sprawa T-36/99 Lenzing, dotychczas niepublikowana, ust. 146. [27] Sprawa T-36/99 Lenzing, dotychczas niepublikowana, ust. 146.
[29] Sprawa T-152/99 HAMSA [2000] ECR II-3049, ust. 170. [29] Sprawa T-152/99 HAMSA [2000] ECR II-3049, ust. 170.
[30] W tym sensie sprawa T-36/99, Lenzing, dotychczas niepublikowana, ust. 160, SPI orzekł, że wierzyciel publiczny z odpowiednimi zabezpieczeniami nie powinien czekać zbyt długo z zastosowaniem zbiorowych środków egzekucyjnych. [30] W tym sensie sprawa T-36/99, Lenzing, dotychczas niepublikowana, ust. 160, SPI orzekł, że wierzyciel publiczny z odpowiednimi zabezpieczeniami nie powinien czekać zbyt długo z zastosowaniem zbiorowych środków egzekucyjnych.
[4] Sprawa C-342/96 Hiszpania przeciw Komisji [1999] ECR I-2459, par. 46; Sprawa C-256/97 DMT, [1999] I-03913, par. 24, Opinia Adwokata Generalnego w sprawie C-256/97 DMT, par. 38; Sprawa T-152/99 Hamsa, par. 167. [4] Sprawa C-342/96 Hiszpania przeciw Komisji [1999] ECR I-2459, par. 46; Sprawa C-256/97 DMT, [1999] I-03913, par. 24, Opinia Adwokata Generalnego w sprawie C-256/97 DMT, par. 38; Sprawa T-152/99 Hamsa, par. 167.
[5] Sprawa T-358/94 Air France przeciw Komisji [1996] ECR II-2109, par. 148-149. [5] Sprawa T-358/94 Air France przeciw Komisji [1996] ECR II-2109, par. 148-149.
Marcin Gall (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t. z. ) (2 Unterschriften) (Nr. 1372/2011); Lukasz Plodzien (Nr. 1373/2011); Joanna Pawlowicz (Stowarzyszenie Inicjatyw Spolecznych Terra, Stowarzyszenie LOS) (Nr. 1374/2011); Jaroslaw Gryko (Komitet Spoleczny Nasze Drogi WspolnaSprawaa) (8 Unterschriften) (Nr. 1375/2011); (Name vertraulich) (Nr. 1376/2011); Jurgen Lang (25 Unterschriften) (Nr. 1377/2011); (Name vertraulich) (Nr. 1378/2011); Michèle Souflet (Nr. 1379/2011); Ferenc Tibor Zsák (Nr. 1380/2011); Marion Hegge (Nr. 1381/2011); Péter Szepesházi (2 Unterschriften) (Nr. 1382/2011); Purificación García Camaño (Nr. 1383/2011); Ángel Martín Jaén (Nr. 1384/2011); Antoni Bagué Guerrero (Generalitat de Catalunya - Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida) (Nr. 1385/2011); Antonio Javier Rodríguez Castillo (Ayuntamiento de Ayamonte ) (Nr. 1386/2011); Gheorghe Popa (Nr. 1387/2011); Ana María Darias Fierro (Afigranca - Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria) (Nr. 1388/2011); Rafael Faet Oltra (Colegio de Abogados de Valencia) (Nr. 1389/2011); Ion Vîlceanu (21 Unterschriften) (Nr. 1390/2011); Anton Garbacea (Nr. 1391/2011); Sigrid Lüber (OceanCare & European Alliance to End Dolphins in Captivity (EAEDC) ) (Nr. 1392/2011); Domenico Proietti Dante (Nr. 1393/2011); Anton Kodzhabashev (Bulgarian National Weightlifting Alliance and Anti-Doping Policy in the 21st Century) (2 Unterschriften) (Nr. 1394/2011); Tomasz Adamski (Nr. 1395/2011); Roberto Giurastante (Greenaction Transnational) (Nr. 1396/2011); Anna Spina (Studio Avv.Angela FIORE & Caterina CICCIA ) (66 Unterschriften) (Nr. 1397/2011); Diomede Castaldo (Nr. 1398/2011); Anna Hollerer (Arbeitsgemeinschaft Osterreichische Bauerinnen PK der LK Osterreichs) (38 Unterschriften) (Nr. 1399/2011); Hans Josef Friedrich (Nr. 1400/2011); Ingeborg Munker (Nr. 1401/2011); Bernd Leinberger (Nr. 1402/2011); Hans Werner Forster (Nr. 1403/2011); Theodoridis Panagiotis (Nr. 1404/2011); Efthymios Chatzopoulos (Nr. 1405/2011); Konstantin Smaraidos (Nr. 1406/2011); Paraskevas Petsanas (Nr. 1407/2011); Philippe Lafaye De Micheaux (Nr. 1408/2011); Milivoj Cvetkovic (Nr. 1409/2011); Siegfried Glomb (Nr. 1410/2011); Georgi Prokopiev Ivanov (Nr. 1411/2011); Diana Spânu (Nr. 1412/2011). Marcin Gall (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t. z. ) (2 signatures) (No 1372/2011); Lukasz Plodzien (No 1373/2011); Joanna Pawlowicz (Stowarzyszenie Inicjatyw Spolecznych Terra, Stowarzyszenie LOS) (No 1374/2011); Jaroslaw Gryko (Komitet Spoleczny Nasze Drogi Wspolna Sprawa) (8 signatures) (No 1375/2011); (name confidential) (No 1376/2011); Jurgen Lang (25 signatures) (No 1377/2011); (name confidential) (No 1378/2011); Michèle Souflet (No 1379/2011); Ferenc Tibor Zsák (No 1380/2011); Marion Hegge (No 1381/2011); Péter Szepesházi (2 signatures) (No 1382/2011); Purificación García Camaño (No 1383/2011); Ángel Martín Jaén (No 1384/2011); Antoni Bagué Guerrero (Generalitat de Catalunya - Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida) (No 1385/2011); Antonio Javier Rodríguez Castillo (Ayuntamiento de Ayamonte ) (No 1386/2011); Gheorghe Popa (No 1387/2011); Ana María Darias Fierro (Afigranca - Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria) (No 1388/2011); Rafael Faet Oltra (Colegio de Abogados de Valencia) (No 1389/2011); Ion Vîlceanu (21 signatures) (No 1390/2011); Anton Garbacea (No 1391/2011); Sigrid Lüber (OceanCare & European Alliance to End Dolphins in Captivity (EAEDC) ) (No 1392/2011); Domenico Proietti Dante (No 1393/2011); Anton Kodzhabashev (Bulgarian National Weightlifting Alliance and Anti-Doping Policy in the 21st Century) (2 signatures) (No 1394/2011); Tomasz Adamski (No 1395/2011); Roberto Giurastante (Greenaction Transnational) (No 1396/2011); Anna Spina (Studio Avv.Angela FIORE & Caterina CICCIA ) (66 signatures) (No 1397/2011); Diomede Castaldo (No 1398/2011); Anna Hollerer (Arbeitsgemeinschaft Osterreichische Bauerinnen PK der LK Osterreichs) (38 signatures) (No 1399/2011); Hans Josef Friedrich (No 1400/2011); Ingeborg Munker (No 1401/2011); Bernd Leinberger (No 1402/2011); Hans Werner Forster (No 1403/2011); Theodoridis Panagiotis (No 1404/2011); Efthymios Chatzopoulos (No 1405/2011); Konstantin Smaraidos (No 1406/2011); Paraskevas Petsanas (No 1407/2011); Philippe Lafaye De Micheaux (No 1408/2011); Milivoj Cvetkovic (No 1409/2011); Siegfried Glomb (No 1410/2011); Georgi Prokopiev Ivanov (No 1411/2011); Diana Spânu (No 1412/2011).

DE Wörter ähnlich wie sprawa

EN Wörter ähnlich wie sprawa