Spezi (Nomen)

1

buddy (n)

2

bra

3

pal

4
5
6
7
8
9

bro

10