shyness (Nomen)

behavior, quality of being shy
behavior
4

Scheuheit (n)

behavior, quality of being shy
5
quality of being shy