Shuffle

shuffle (Verb | Nomen)

7

Mischeln (n v)

act of shuffling cards