schwindeln (Verb)

1

swim (v)

Kopf
2
4

fib

5
6

gyp

7
8