Schlot (Nomen)

1

chimney (n)

UK: smokestack of a steam locomotive