rubber buffer

Satzbeispiele & Übersetzungen

Buffer
Corporate
Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber
Andere Waren aus Weichkautschuk
Rubber
Gummi
Rubber
Kautschuk
Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard rubber; articles of hard rubber
Waren aus Weichkautschuk, a.n.g.; Hartkautschuk und Waren daraus
rubber;
Gummi;
a G-SII buffer and an O-SII buffer;
ein G-SRI-Puffer und ein A-SRI-Puffer,
hard rubber; articles of hard rubber
Hartkautschuk und Waren daraus