rough diamond (Nomen)

1
mineralogy

Satzbeispiele & Übersetzungen

Diamond
Diamant
Diamond-like carbon
Diamantartiger Kohlenstoff
With working part of diamond or agglomerated diamond
mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomeriertem Diamant
The Diamond Office,
The Diamond Office
Diamond House,
Diamond House
Rough
Roh