reinlegen (Verb)

1

take in (v)

Witz
2

fool (v)

Witz
3

trick (v)

Witz
4
5

fox