psychotic (Adjektiv)

psychiatry
2
psychiatry
3

irrsinnig (a)

psychiatry
psychiatry
5
psychiatry
6