proton synchrotron

Satzbeispiele & Übersetzungen

Proton Cars United Kingdom Ltd
Proton Cars United Kingdom Ltd.
Electron microscopes, proton microscopes and diffraction apparatus
Elektronenmikroskope und Protonenmikroskope sowie Diffraktografen
Proton Cars UK Ltd
Proton Cars UK Ltd.
Procedure related to Nea Proton Bank
Verfahren in Bezug auf die Nea Proton Bank
Acquisition of Nea Proton Bank
Erwerb der Nea Proton Bank
Resolution of Proton Bank and Nea Proton Bank
Abwicklung der Proton Bank und der Nea Proton Bank
Conclusion on the acquisition of Nea Proton Bank
Schlussfolgerung zum Erwerb der Nea Proton Bank
Back-up Study for ESS Proton Source
Backup Study for ESS Proton Source