prophesying (Nomen)

1
future
2

Wahrsagen (n)

future