presidency (Nomen)

politics
  • Presidency
  • Vorsitz
  • Greek presidency
  • Griechischer Ratsvorsitz
  • Spanish Presidency
  • dem spanischen Ratsvorsitz
  • Hungarian Presidency
  • dem ungarischen Ratsvorsitz