Preis- (Adjektiv)

1

prize (a)

Kampf

Satzbeispiele & Übersetzungen

GRP-Preis
GRP price
Preis
Price
Preis
The price
den Preis;
the price;
Niedrigster Preis
Lowest price
den Preis.
the price.
- der Preis,
- its commercial value,
Dossier 20 Jahre Sacharow-Preis Sacharow-Preis-Website-Rubrik
Sakharov web page Sakharov 20 years Feature