Predigt (Nomen)

1

sermon (n)

religiös, Religion, religious discourse