Pin-up

1

Satzbeispiele & Übersetzungen

PIN
NBC
PIN
NDT
Mini D-Sub 15 Pin
mini D-sub 15 pin,
15-Pin Mini-DIN
15-pin mini DIN,
4-Pin Mini-DIN
4-pin mini DIN,
PiN-Dioden
PiN Diodes
Reference pin Bezugsstift
Reference notch
Second pin Zweiter Stift
Ring centre
Pin-2-en-4-on
Pin-2-en-4-one
mittlerer statischer absoluter Druck am PDP-Eintritt pin;
The mean static absolute pressure at the PDP inlet, pin;
mittlerer statischer absoluter Druck am Eintritt des Venturirohrs pin;
The mean static absolute pressure at the venturi inlet, pin;
das Begrenzerventil wird schrittweise geschlossen, um den absoluten Druck am CFV-Eintritt pin abzusenken;
The restrictor valve shall be incrementally closed to decrease the absolute pressure at the inlet to the CFV, pin;

pin-up

1

Satzbeispiele & Übersetzungen

PIN
PSD
Pin-tailed whydah
Dominikanerwitwe
15-pin mini DIN,
15-Pin Mini-DIN
4-pin mini DIN,
4-Pin Mini-DIN
Rotating pin
Drehachse
Coupling pin
Sattelzapfen B
rotating pin
Drehachse
Pin cushions
Nadelkissen
Halogen bulbs, bi-pin
Doppelstifthalogenlampen
Pin
Stift
PiN Diodes
PiN-Dioden
Universal pin joints
Kardangelenke
Reference pin
Bezugsebene
Reference pin
Reference plane Bezugsebene
Second pin
Section A-B Abschnitt A-B
Second pin
Abschnitt A-B
25 pin D-sub.
oliger D-Sub.
Optional pin.
Optionaler Stift.
Optional pin.
Optionaler Pol.