piece of ass

Satzbeispiele & Übersetzungen

Asiatic wild ass
Asiatischer Halbesel
African ass
Fingertier
African ass
Afrikanischer Wildesel
Onager ass
Onager
Horse, ass, mule or hinny meat
Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln
Ass, mule or hinny meat
Fleisch von Eseln, Maultieren oder Mauleseln
For example AE-ASS;
AE-ASS;