Pfahl (Nomen)

1

stake (n)

Holz
2
3

pale (n)

Zaun
4

pole (n)

Holz
5

post (n)

Holz
6

stilt (n)

Bau
7

paling (n)

Zaun
8