paranoid (Adjektiv)

1

paranoid (a)

Verfolgungswahn, Psychiatrie

paranoid (Adjektiv)

2

paranoid (a)

psychiatry